Een erkenning aanvragen voor een dienst voor gezinszorg

Een dienst voor gezinszorg kan, maar hoeft niet, erkend te worden door Zorg en Gezondheid.

Erkenningsvoorwaarden

Een dienst voor gezinszorg kan alleen een erkenning krijgen en behouden als de dienst voldoet aan de algemene en de specifieke erkenningsvoorwaarden. De dienst moet ook voldoen aan de voorwaarden over de kwaliteit. Daarnaast moet de dienst het zelfzorgvermogen van de gebruiker evalueren en diens behoefte indiceren.

Al deze voorwaarden zijn opgenomen in de erkenningsaanvraag. U vindt ze ook terug in het Woonzorgdecreet en zijn uitvoeringsbesluiten.

Een erkenning aanvragen

Om een erkenning aan te vragen, stuurt u ons een aanvraagformulier met de nodige bijlagen. Doe dat met een aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs.

Het formulier bevat volgende gegevens:

 • de identiteitsgegevens van de initiatiefnemer en van de dienst voor gezinszorg;
 • de omschrijving van het werkgebied of de regio van de dienst voor gezinszorg;
 • een toelichting waarom de aanvrager een dienst voor gezinszorg wenst uit te baten;
 • de naam en de kwalificatie van de directeur of de coördinator van de dienst voor gezinszorg ;
 • een lijst met de namen van al de medewerkers, met hun wekelijkse arbeidsduur en kwalificatie, geordend per functie. Duid ook aan welke medewerkers langdurig afwezig zijn;
 • een omschrijving hoe de dienst voor gezinszorg aan de erkenningsvoorwaarden voldoet op het ogenblik van de aanvraag;
 • een beknopt en realistisch stappenplan, waaruit blijkt hoe, in welke fasen en met welke middelen de dienst voor gezinszorg binnen een termijn van maximaal 1 jaar vanaf de datum van de erkenningsbeslissing aan alle erkenningsvoorwaarden zal voldoen;
 • een verbintenis om binnen die termijn aan alle erkenningsvoorwaarden te voldoen.

Bijlagen

Bij die erkenningsaanvraag voegt u de volgende bijlagen:

 • de rechtsgeldige beslissing om de erkenning aan te vragen van een dienst voor gezinszorg;
 • de statuten van de initiatiefnemer en eventuele wijzigingen ervan (dat is niet van toepassing voor openbare besturen);
 • de samenwerkingsovereenkomsten met relevante welzijns- en gezondheidsvoorzieningen uit de regio;
 • een administratief basisdossier. Maak daarbij een duidelijk onderscheid tussen de vijf verplichte elementen: de voorgenomen activiteiten, de organisatiecultuur, de feitelijke leiding, de verwantschappen en nauwe banden met andere personen en de code voor goed bestuur;
 • een financieel plan voor minstens 3 jaar;
 • een stappenplan hoe de dienst voor gezinszorg binnen de termijn van maximaal één jaar vanaf de datum van de erkenningsbeslissing zal voldoen aan alle erkenningsnormen.

De behandeling van uw aanvraag

Ontvankelijkheid

Eerst kijken wij of uw aanvraag ontvankelijk is. Een aanvraag is alleen ontvankelijk als zij al de hierboven vermelde gegevens en bijlagen bevat.

 • Is uw aanvraag niet ontvankelijk, dan zal ons agentschap u dat melden binnen 30 dagen na ontvangst van uw erkenningsaanvraag.
 • Krijgt u binnen de 30 dagen geen bericht van ons, dan is uw aanvraag ontvankelijk.
 • Binnen die termijn van 30 dagen kunnen wij u ook om bijkomende inlichtingen vragen. U moet ons die bezorgen binnen 30 dagen nadat Zorg en Gezondheid u die vraag verstuurd heeft. Zo niet, dan is uw aanvraag onontvankelijk. Wij kunnen die termijn van 30 dagen eventueel verlengen, als u daartoe een gemotiveerde aanvraag doet. Zodra wij van u de gevraagde inlichtingen ontvangen hebben, begint er opnieuw een termijn van 30 dagen te lopen waarbinnen Zorg en Gezondheid u kan melden dat uw aanvraag onontvankelijk is. Na die termijn is uw aanvraag ontvankelijk.

Toekennen of weigeren van de erkenning

Is uw aanvraag ontvankelijk, dan gaan wij na of de dienst voor gezinszorg erkend kan worden. Daarvoor moet de dienst passen binnen de programmatie en voldoen aan de erkenningsvoorwaarden op het ogenblik dat de erkenningsaanvraag wordt ingediend of binnen een termijn van één jaar vanaf de datum van de erkenningsbeslissing.

Een dienst voor gezinszorg wordt erkend voor onbepaalde duur, ten vroegste vanaf 1 januari van het jaar dat volgt op het jaar waarin de erkenningsaanvraag werd ingediend, en ten laatste één maand nadat de minister van Welzijn de urencontingenten gezinszorg voor het jaar in kwestie toegekend heeft aan de diensten. Die aanvraag moet u wel indienen voor 1 september. Een dienst voor gezinszorg kan echter alleen erkend worden als er voldoende budgettaire middelen beschikbaar zijn. Concreet betekent dit dat een dienst pas erkend zal worden als de minister van Welzijn een urencontingent van 15.390 uur gezinszorg kan toekennen aan die dienst.

Wij sturen u vervolgens:

 • de erkenningsbeslissing dat uw dienst erkend wordt;
 • of ons voornemen tot weigering van de erkenning. Wij leggen u dan ook uit hoe u een bezwaarschrift kunt indienen tegen dat voornemen.
Contact over diensten voor gezinszorg