Een erkenning aanvragen voor een centrum voor herstelverblijf

Centra voor herstelverblijf kunnen een erkenning vragen bij Zorg en Gezondheid. Centra die geen erkenning aanvragen, moeten zich wel aanmelden bij Zorg en Gezondheid.

Voorwaarden

 • Vooraleer een erkenning aan te vragen, moet een centrum voor herstelverblijf een voorafgaande vergunning hebben.
 • Om erkend te worden, moet het centrum ook voldoen aan de erkenningsvoorwaarden of de erkenningsnormen.

Erkenningsvoorwaarden of erkenningsnormen

Centra voor herstelverblijf moeten voldoen aan voorwaarden over:

 • De hulp- en dienstverlening, zoals:

  • minstens 60 verblijfseenheden;
  • minstens 50% van de gebruikers moet opgenomen zijn binnen 14 dagen na een ontslag uit het ziekenhuis;
  • de verblijfsduur in een centrum is maximaal 30 opeenvolgende dagen, eenmaal verlengbaar met 30 dagen;
  • bij de opname van iedere gebruiker moet het centrum een individueel gebruikersdossier aanleggen.
 • Het personeel, personeelsaantallen en de omkadering. Het gaat over het minimale aantal en de bijscholing voor artsen, verplegend en verzorgend personeel, kinesitherapeuten, logopedisten en ergotherapeuten, maatschappelijk werkers of sociaal verpleegkundigen, psychologen of pedagogen.
 • De werking: de boekhouding, het financiële verslag, een tweejaarlijkse gebruikerstevredenheidsmeting en de klachtenbehandeling.
 • De infrastructuur: wat moet er zeker aanwezig zijn in de kamers en welke andere ruimtes moeten er in het centrum zijn?

Deze erkenningsvoorwaarden staan in de "Bijlage X. Centra voor herstelverblijf" van het besluit van de Vlaamse Regering van 24 juli 2009 met de erkenningsvoorwaarden voor woonzorgvoorzieningen.

Interpretaties van de normen

Op basis van de regelgeving en de toepassing ervan in de praktijk, zijn er interpretaties van de geldende erkenningsvoorwaarden en -normen opgesteld.

Hoe aanvragen?

Stuur dit aanvraagformulier naar Zorg en Gezondheid (ouderenzorg@zorg-en-gezondheid.be). Uw aanvraag moet de volgende elementen bevatten om ontvankelijk te zijn:

 1. een plan dat, per bouwlaag, de verschillende lokalen aanduidt, alsook hun afmetingen en hun bestemming;
 2. als de initiatiefnemer een rechtspersoon is, met uitzondering van openbare besturen: de statuten en eventuele wijzigingen ervan;
 3. de rechtsgeldige beslissing om de erkenning aan te vragen en de voorziening uit te baten;
 4. een lijst met de namen van al de medewerkers, met vermelding van hun wekelijkse arbeidsduur en kwalificatie, geordend per functie, en met aanduiding van de medewerkers die langdurig afwezig zijn;
 5. het bewijs dat de voorziening aan de toepasselijke brandveiligheidsreglementering voldoet;
 6. een verbintenis om binnen een termijn van een jaar na de datum van de erkenningsbeslissing, te voldoen aan de bepalingen over de kwaliteit van de gezondheids- en welzijnsvoorzieningen.

Die documenten staan opgelijst in artikel 4 van het besluit van de Vlaamse Regering van 5 juni 2009 betreffende de procedures voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen van gebruikers en mantelzorgers.

De behandeling van uw aanvraag

 1. Nadat wij uw aanvraag ontvangen hebben, gaat Zorg en Gezondheid na of uw aanvraag ontvankelijk is. Is uw aanvraag niet ontvankelijk, dan zullen wij u dat melden binnen 30 dagen na ontvangst van uw erkenningsaanvraag. Krijgt u binnen de 30 dagen geen bericht van ons, dan is uw aanvraag ontvankelijk.

 2. Binnen die termijn van 30 dagen kunnen wij u ook om bijkomende inlichtingen vragen. U moet ons die bezorgen binnen 30 dagen nadat wij u die vraag verstuurd hebben. Zo niet, dan is uw aanvraag onontvankelijk. Wij kunnen die termijn van 30 dagen eventueel verlengen, als u daartoe een gemotiveerde aanvraag doet. Zodra wij van u de gevraagde inlichtingen ontvangen hebben, begint er opnieuw een termijn van 30 dagen te lopen waarbinnen wij u kunnen melden dat uw aanvraag onontvankelijk is. Na die termijn is uw aanvraag ontvankelijk.

 3. Is uw aanvraag ontvankelijk, dan gaan wij na of u voldoet aan de erkenningsvoorwaarden.

 4. Voldoet u niet aan de voorwaarden, dan krijgt u een voornemen tot weigering van de erkenning. U kan daartegen bezwaar indienen.

Meer info