Een bezwaar indienen tegen een voornemen over een vergunning of erkenning voor een ouderenzorgvoorziening

De initiatiefnemer van een ouderenzorgvoorziening of zijn wettelijke vertegenwoordiger heeft 30 kalenderdagen de tijd om bezwaar in te dienen tegen het voornemen tot weigering van de voorafgaande vergunning of het voornemen tot weigering of intrekking van een erkenning.

De termijn gaat in de dag na de ontvangst van het voornemen. Na die termijn wordt er onweerlegbaar van uitgegaan dat de initiatiefnemer het voornemen aanvaardt en wordt het voornemen van rechtswege geacht de definitieve beslissing te zijn.

Hoe bezwaar indienen?

  • Stuur een aangetekende brief met een gemotiveerd verzoekschrift naar de sectorverantwoordelijke van Zorg en Gezondheid.
  • In uw brief vraagt u om het voornemen tot weigering van de voorafgaande vergunning of het voornemen  opnieuw in overweging te nemen en motiveert u waarom. Vermeld ook in uw brief of u wil uitgenodigd worden om gehoord te worden.

De behandeling van uw aanvraag

Wij bezorgen uw verzoek tot heroverweging aan de Adviescommissie voor Voorzieningen van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin. Deze commissie zal uw motivatie bestuderen en u eventueel uitnodigen om gehoord te worden. De commissie formuleert daarna zijn advies. Komt het advies overeen met het voornemen van Zorg en Gezondheid, dan wordt dat de definitieve beslissing. Wijkt het advies van de commissie af van het voornemen van Zorg en Gezondheid, dan neemt de minister voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin een definitieve beslissing.