Een bezwaar indienen tegen een inkorting, schorsing of intrekking van een erkenning als ziekenhuis of voorziening in de geestelijke gezondheidszorg

Blijkt (uit een inspectie) dat een voorziening niet (meer) voldoet aan de erkenningsnormen, dan kan Zorg en Gezondheid uw erkenning inkorten, schorsen of intrekken. In zulke gevallen zal Zorg en Gezondheid u per brief inlichten over de volgende stappen. U kunt een bezwaar indienen tegen het voornemen bij de Adviescommissie voor Voorzieningen van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin en (Kandidaat-) pleegzorgers. Hoe dat kan, zal in de brief worden uitgelegd.

Bij een bezwaar zal de Adviescommissie advies geven over het al dan niet toekennen van de erkenning. Als de Adviescommissie een ander advies geeft dan het voornemen van Zorg en Gezondheid, dan neemt de minister een beslissing.