Een alternatieve legionellabeheersmaatregel aanvragen

Naast de standaardmaatregel van temperatuursbeheersing zijn ook alternatieve beheersmaatregelen mogelijk. Die maatregelen moeten goedgekeurd worden door de minister. Een proefproject moet de doeltreffendheid en veiligheid van de alternatieve maatregel evalueren, de algemene gebruiksgeschiktheid in een watervoorziening controleren en de gebruiksvoorschriften definiëren.

Een aanvraag indienen

Stuur uw aanvraag naar milieugezondheidszorg@zorg-en-gezondheid.be. Uw dossier moet de volgende elementen bevatten:

 • beschrijving van het product of de methode + toelating voor behandeling van drinkwater;
 • beschrijving van de toepassingsgebieden waarvoor de initiatiefnemer een erkenning wil verkrijgen;
 • wetenschappelijke artikels (liefst peer reviewed) die de werkzaamheid bewijzen op laboratoriumschaal;
 • wetenschappelijke artikels (bij voorkeur peer reviewed) die op laboratoriumschaal de veiligheid voor mens en milieu aantonen;
 • eventuele officiële erkenningen voor het gebruik in het buitenland;
 • de proefinstallaties die zullen deelnemen aan het proefproject;
 • voorstel voor de samenstelling van de stuurgroep met minimaal 1 microbioloog, 1 humaan toxicoloog en 1 sanitair expert;
 • beschrijving van het proefproject.

Aan de volgende eisen moet voldaan worden:

 • Er worden geen andere bestanddelen aan het water toegevoegd of gevormd dan bestanddelen die toegestaan zijn voor de behandeling van water dat bestemd is voor menselijke consumptie. Bovendien worden er geen methoden gebruikt die resulteren in een overschrijding van de toegestane concentraties voor stoffen in water dat bestemd is voor menselijke consumptie.
 • De werkzaamheid en de veiligheid van de methode voor mens en milieu moeten effectief zijn aangetoond in reproduceerbare proeven op laboratoriumschaal.
 • Het proefproject wordt begeleid door een stuurgroep waarin minstens 3 van elkaar onafhankelijke onderzoeksinstellingen en een persoon van Zorg en Gezondheid zijn vertegenwoordigd. De stuurgroep rapporteert halfjaarlijks aan de minister. De leden van de stuurgroep mogen niet betrokken zijn bij het voorgestelde project.
 • Alle kosten die verbonden zijn aan de erkenning, realisatie en voortgangsbewaking van het proefproject zijn ten laste van het proefproject of van de exploitant.

De behandeling van uw aanvraag

 • Zorg en Gezondheid gaat na over uw dossier de nodige elementen bevat.
 • Binnen 15 dagen na ontvangst van de aanvraag vraagt Zorg en Gezondheid 3 externe experten om het dossier te beoordelen. De externe experten bekijken het dossier binnen 75 kalenderdagen. Zij adviseren Zorg en Gezondheid of het proefproject opgestart kan worden (met eventuele aanvullende voorwaarden) of niet.
 • Op basis van het expertenadvies adviseert Zorg en Gezondheid de minister om goedkeuring voor een proefproject te geven of het gemotiveerd te weigeren.
 • Het proefproject wordt opgestart door de initiatiefnemer onder de voorwaarden, vermeld in de ministeriële toelating.
 • Nadat het proefproject afgerond is, en er een eindrapport is opgesteld, vraagt de minister een advies over het procedé waarvoor erkenning aangevraagd wordt aan de Hoge Gezondheidsraad.
 • Aan de hand van het eindrapport over het proefproject, het evaluatieverslag en het advies van de Hoge Gezondheidsraad beslist de minister of het procedé of de methode worden goedgekeurd of niet en zo ja in welke gebruikssituaties en onder welke gebruiksvoorwaarden. Het procédé of de methode worden goedgekeurd of erkend door middel van een ministerieel besluit.

Meer info

Bijlage I: Goedkeuringsprotocol alternatieve beheersmaatregelen bij het Legionellabesluit