Digitaal platform Vlaamse sociale bescherming

Een belangrijke en ingrijpende wijziging in 2019 is dat het opname- en facturatieproces tussen ouderenvoorzieningen en zorgkassen digitaal zal verlopen. 

Dit betekent dat de ouderenvoorzieningen niet langer papieren formulieren versturen naar de verzekeringsinstellingen. Ouderenzorgvoorziening sturen hun gegevens via het digitaal platform Vlaamse sociale bescherming naar de zorgkassen.

De volgende functionaliteiten zullen we voorzien binnen dit digitaal platform:

 • de controle van de verzekeringsstatus van de burger in het kader van de Vlaamse sociale bescherming; 
 • de opname en het ontslag van bewoners, de wijzigingen in type verblijf; 
 • het bepalen van de afhankelijkheidscategorie op basis van de ingestuurde indicatiestelling; 
 • de facturatie van de prestaties aan de zorgkassen aan de hand van een vastgelegd model; 
 • de organisatie van cumulcontroles; 
 • het voorzien in de nodige operationele en beleidsmatige rapportering.

De digitale processen hiervoor zijn volop in ontwikkeling.

Gespreide uitrol van het digitaal opname- en facturatieproces

Het digitaal opname- en facturatieproces zal van start gaan vanaf 1 april 2019 in plaats van 1 januari 2019. We voorzien vier instapmomenten vanaf 1 april 2019.

Meer informatie over de gespreide uitrol van het digitaal opname- en facturatieproces.

Wat moeten de ouderenvoorzieningen doen?

Om het opname- en facturatieproces tussen ouderenvoorzieningen en zorgkassen mogelijk te maken, zal iedere ouderenvoorziening aan de volgende voorwaarden moeten voldoen:

 • beschikken over geattesteerde software;
 • beschikken over een eHealth-certificaat;
 • verklaren dat de richtsnoeren inzake informatieveiligheid en gegevensbescherming worden nageleefd.

Geattesteerde software

Bij de attestering van de software zullen de functionele vereisten en de vereisten van betrouwbaarheid en veiligheid worden beoordeeld in minilabs.

Eind november organiseert Zorg en Gezondheid een eerste minilab om de software die de softwareleveranciers gebouwd hebben, te testen. Aan de hand van verschillende scenario’s gaan we na of de software voldoet aan de functionele vereisten. Daarnaast kijken we er naar de vereisten van betrouwbaarheid en veiligheid. Indien de software voldoet aan de vereisten, dan zal de software geattesteerd worden.

De volgende softwareleveranciers zijn geattesteerd:

 • Care Solutions
 • CEVI
 • Corilus (GERACC en HomePlus)
 • Into.care by Pridiktiv
 • Trinsy
 • Obasi

eHealth-certificaat

Om vanuit de software van de ouderenvoorziening met het digitaal platform Vlaamse sociale bescherming te kunnen communiceren, moet iedere voorziening op 1 januari 2019 over een eHealth-certificaat op RIZIV-nummer beschikken.

Raadpleeg de verschillende stappen die een ouderenvoorziening moet ondernemen om over een eHealth-certificaat te beschikken.

Richtsnoeren inzake informatieveiligheid en gegevensbescherming

Iedere ouderenvoorziening moet voldoen aan richtsnoeren inzake informatieveiligheid en gegevensbescherming. Ze zullen immers via het digitaal platform Vlaamse sociale bescherming op digitale wijze persoonsgegevens verzenden naar de zorgkassen.

Raadpleeg de richtsnoeren waaraan de ouderenvoorzieningen moeten voldoen.

Eenmalige informaticapremie

De woonzorgcentra en dagverzorgingscentra die software gebruiken die is geattesteerd, ontvangen van Zorg en Gezondheid een eenmalige informaticapremie van 800 euro als ze hun facturatiegegevens digitaal bezorgen aan de zorgkassen.

Ouderenvoorzieningen dienen deze eenmalige premie van 800 euro niet aan te vragen. Deze eenmalige premie van 800 euro zal worden uitbetaald in de loop van 2020.

Meer info

Zorg en Gezondheid organiseerde in november 2018 informatiesessies waarin het digitaal opname- en facturatieproces in 2019 en de overgangsbepalingen aan bod kwamen.

HCO-nummer per voorziening

Alle communicatie met de zorgkassen via het digitaal platform VSB gebeurt met het HCO-nummer van de voorziening.

Prestatiecodes

Een belangrijk gegeven dat op de factuur moet worden opgenomen, zijn de prestatiecodes. Deze prestatiecodes zijn het Vlaamse equivalent van de federale pseudonomenclatuurcodes. Aan de hand van deze prestatiecodes wordt bepaald wat door de Vlaamse sociale bescherming wordt vergoed.

Zorg en Gezondheid beheert de lijst met prestatiecodes. De lijst en de wijzigingen worden gepubliceerd in het het uitvoeringsbesluit van de Vlaamse sociale bescherming.

Voor een overzicht van de prestatiecodes zie: pdf bestandConcordantietabel Vlaamse prestatiecodes - federale nomenclatuurcodes (154 kB)