De prijzen in een ouderenzorgvoorziening indexeren

Een ouderenzorgvoorziening mag jaarlijks de prijzen van zijn verschillende kamer- of opvangtypes indexeren.

De indexatie moet worden ingegeven via het e-loket.

Hoe de indexering ingeven?

Hoe wordt de indexering berekend voor dagprijzen in de ouderenzorg?

Startdatum voor de berekening (beperking 36 maanden)

Om het indexpercentage te bepalen, moet de voorziening de startdatum opgeven van de huidige, nog niet-aangepaste prijs. De voorziening mag voor die datum teruggaan in de tijd, maar met deze beperkingen:

  • maximaal één maand vroeger dan de laatste prijswijziging: de laatste mededeling van indexering of de laatste beslissing van de minister tot prijsverhoging. Voorbeeld: De laatste prijswijziging was een prijsverhoging, de beslissing van de minister dateert van april 2019. Voor de nieuwe indexering kan de voorziening teruggaan tot maart 2019.  
  • maximaal 36 maanden (3 jaar) terug in de tijd. Voorbeeld: de laatste prijswijziging dateert van 5 jaar geleden. De voorziening wil in december 2019 een prijsindexering meedelen. De voorzienig kan teruggaan tot december 2016.

Deze beperkingen staan in art 5, § 1 van het ministerieel besluit van 12 augustus 2005 houdende bijzondere bepalingen inzake prijzen voor de sector van de instellingen voor bejaardenopvang (gewijzigd bij BVR van 9 januari 2015, in het B.S. op 02/02/2015).

Keuze van de 1ste index

  • We nemen het indexcijfer van de consumptieprijzen en niet van de gezondheidsindex. U vindt het indexcijfer van de consumptieprijzen op de website van de FOD Economie, rubriek statistieken en cijfers. In het e-loket wordt dit indexcijfer automatisch ingevuld.
  • U kiest de maand waarop u de prijsevolutie wenst te baseren. Deze maand is beperkt tot 36 maanden terug in de tijd (zie boven).
  • Het verhogingspercentage wordt berekend door de laatste index te delen door de vroegere index. Het verhogingspercentage is dan het 2de cijfer na de komma. Het verhogingspercentage wordt afgerond op 2 decimalen. Voorbeeld: als de 1ste index gelijk is aan 120,61 en de 2de index gelijk is aan 122,87, dan is het verhogingspercentage gelijk aan 122,87/120,61=1,018738081 en dus gelijk aan 1,87%. Ook dit percentage wordt in het e-loket automatisch berekend.
  • Berekening van de nieuwe prijzen: bovenvermeld verhogingspercentage, met 2 cijfers na de komma, wordt op de oude prijzen toegepast. De nieuwe prijzen worden afgerond tot de bovenliggende of onderliggende eurocent. 

De indexering van een dagprijs of bestaand supplement melden via het het e-loket.