De prijs verhogen of verlagen van bestaande dienstverlening in de ouderenzorg (dagprijs en supplement) zonder infrastructuurforfait

De prijs verhogen/bepalen

Binnen een bestaande voorziening kan u de dagprijs alleen verhogen/bepalen na goedkeuring van de minister (uitzondering: de jaarlijkse indexering). Ook de prijs van een supplement kan u enkel verhogen na goedkeuring van de minister.

Na ontvangst van de goedkeuring, moet u aan Zorg en Gezondheid nog melden welke prijs u zal toepassen. Deze melding doet u via het e-loket.

Voor de prijs van een nieuw product of nieuwe dienstverlening hoeft u geen goedkeuring te vragen. U moet deze wel melden.

Hoe goedkeuring aanvragen?

 1. Een prijsverhoging moet u altijd verantwoorden aan de hand van een kost. De aard van die verantwoorde kost bepaalt het type van aanvraag en formulier. Vraag de goedkeuring aan met een van deze formulieren:
Prijsverhogingen of -bepaling door infrastructuurinvesteringen (ruwbouw)
 • Bij vervanging van de ruwbouw of nieuwbouw
 • bij prijsverhoging van een bestaand supplement (cijfermatig motiveren)
Formulier A
Prijsverhogingen of -bepaling door andere kosten (andere investeringen, verlies, extra diensten in de dagprijs)
 • bij niet-structurele infrastructuurinvesteringen (waarbij de ruwbouw niet wordt vervangen) (B)
 • bij niet-infrastructuurinvesteringen (bv. ICT, meubilair) (B)
 • bij structureel bedrijfsverlies (C)
 • een bestaand supplement opnemen in de dagprijs (D)
 • nieuwe dienstverlening opnemen in de dagprijs (E)
Formulier B-E

Prijsverhogingen of -bepaling door de creatie van een nieuw product onder een bestaand erkenningsnummer

Onder bepaalde voorwaarden kan een voorziening die infrastructuurwerken uitvoert, gebruik maken van dit formulier

Formulier BENP
(zie subtitel 'Prijs motiveren en verantwoorden)

Gebruik hier xlsx bestandPrijsvorming - beslissingsboom (19 kB) om het juiste formulier te kiezen.

De beslissingsboom laat u toe om voor elke prijsverhogingsaanvraag het juiste formulier te kiezen

docx bestandPrijsvorming - toelichting beslissingsboom (30 kB) geeft u meer info over hoe de beslissingsboom te gebruiken.

Gebruik pdf bestandHandleiding voor een aanvraag tot prijsverhoging van bestaande dienstverlening in de ouderenzorg (728 kB) om de formulieren voor prijsverhogingen in te vullen.

   2. Stuur uw aanvraag naar prijzen@vlaanderen.be.

De behandeling van uw aanvraag

 1. Zorg en Gezondheid onderzoekt of uw aanvraag voldoet aan de voorwaarden en begrenzingen.
 2. U krijgt de beslissing over uw aanvraag via aangetekend schrijven binnen de 30 dagen (formulier BENP) of 60 dagen (formulier A of B-E) na ontvangst van een ontvankelijk dossier.

Uw prijs melden

Is uw aangevraagde prijsverhoging/-bepaling goedgekeurd, dan moet u aan Zorg en Gezondheid melden welke prijs u juist gaat hanteren.

Indien een goedgekeurde dagprijsverhoging voor bestaande bewoners meer bedraagt dan 5 euro moet de stijging fasegewijs worden gerealiseerd; namelijk in twee of meerdere (gelijke) delen (van elk maximum 5 euro), met een interval van (telkens) minstens zes maanden.

U dient de effectief toegepaste dagprijzen (eventueel gefaseerd) en de datum vanaf wanneer zij toegepast zullen worden in het e-loket in te brengen. Telkens als een nieuwe fase van dagprijsverhoging wordt toegepast, moet u de nieuwe prijs in het e-loket in te voeren.

U kan de nieuwe prijs toepassen vanaf minstens 30 dagen nadat u die aan Zorg en Gezondheid en aan de bestaande bewoners hebt meegedeeld.

Voorwaarden en begrenzingen voor prijsverhogingen

 • Minimaal 365 dagen tussen de ontvangstdatum van 2 aanvragen.

 • Zodra u een aanvraag hebt gedaan met formulier A of B-E start een periode van 2 jaar waarin een (eventueel) volgende aanvraag enkel voor hetzelfde gekozen type kan worden ingediend. Pas na 2 jaar kunt u dus een aanvraag doen met het andere formuliertype.

 • Dienstverlening weghalen uit de dagprijs geldt ook als een prijsverhoging. Wil u een dienst die in de dagprijs is inbegrepen, voortaan aanrekenen als supplement, dan moet u een prijsverhoging aanvragen en goedkeuring krijgen. 

 • Er gelden begrenzingen voor de gemiddelde prijsverhoging en de prijsverhoging per kamertype:

  • Voor formulier A:

   • voor huidige bewoners:  de dagprijs mag onbeperkt stijgen tot 50 euro voor WZC, 35 euro voor serviceflats of 20 euro voor DVC. Daarboven is de prijsstijging beperkt tot 15%. Elke prijsstijging moet worden verantwoord.

   • voor nieuwe bewoners: geen beperkingen, wel verantwoording nodig.

  • Voor formulier B:

   • alle prijsverhogingen zijn beperkt tot gemiddeld maximaal 10% op twee jaar voor alle bewoners. De prijsverhoging per kamertype is beperkt tot 15%.

De prijs verlagen

U mag uw prijs verlagen of een lagere prijs toepassen dan diegene die u aan Zorg en Gezondheid hebt meegedeeld of waarvoor u goedkeuring hebt gekregen. U moet die lagere prijs en de datum waarop die ingaat, wel melden aan Zorg en Gezondheid:

Wil u later een hogere dagprijs hanteren, dan moet u een aanvraag tot prijsverhoging indienen. De laatst goedgekeurde prijs is de basis voor een aanvraag tot prijsverhoging of een prijsindexering.

 

Contact over prijzen in de ouderenzorg
02 553 34 00

Voor een prijsverhoging moet u eerst goedkeuring vragen.

Na de goedkeuring meldt u de prijs die u toepast via het e-loket. Ook prijsverlagingen meldt u via het e-loket.