De erkennings- en omzettingskalender voor woonzorgcentra en centra voor kortverblijf

“Hierbij vindt u de pdf bestandOmzendbrief uitstel erkennings- en omzettingskalenders (717 kB) van 5 mei 2021 van Vlaams minister Wouter Beke specifiek gericht aan de initiatiefnemers woonzorg die houder zijn van een goedgekeurde erkennings- en/of omzettingskalender, initieel toegekend voor de jaren 2021-2025, die hiervoor nog geen erkenning hebben aangevraagd.

In deze brief verzoekt de minister u als initiatiefnemer om uw toekomstplannen grondig te evalueren, en indien/zodra u zeker bent dat u het geplande initiatief niet tijdig kunt realiseren en/of in gebruik nemen, om nu al uitstel van de verleende erkennings- en/of omzettingskalender aan te vragen bij het Agentschap Zorg en Gezondheid.

U vindt vervolgens een toelichting bij de verschillende vormen van uitstel en de wijze waarop dit uitstel concreet moet aangevraagd worden.”

De erkenningskalender voor woonzorgcentra en centra voor kortverblijf is ingevoerd sinds 1 januari 2015. Met de erkenningskalender plannen we hoeveel woongelegenheden er elk jaar bijkomen. Er kunnen geen woongelegenheden bijkomen die niet in de erkenningskalender zijn ingepland. Alleen wie over een voorafgaande vergunning met goedgekeurde erkenningskalender beschikt, kan nog een erkenning als woonzorgcentrum of centrum voor kortverblijf aanvragen en dus bijkomende capaciteit in gebruik nemen.

De omzettingskalender wordt ingevoerd met ingang van 1 januari 2019. Met de omzettingskalender kan een initiatiefnemer die houder is van een voorafgaande vergunning ervoor kiezen om de woongelegenheden woonzorgcentrum of centrum voor kortverblijf, onder bepaalde voorwaarden, te realiseren als een andere zorgvorm. De omzettingskalender bepaalt in welk kwartaal de erkenning voor deze zorgvorm moet worden aangevraagd.

De basisprincipes van de erkennings- en omzettingskalender worden vastgelegd in het besluit van 19 oktober 2018 tot vaststelling van de regels voor het verlenen van een erkennings- of omzettingskalender en tot wijziging van de regels voor de voorafgaande vergunning. Dit besluit wordt toegelicht in de toelichtingsbrief van 5 december 2018.

Toekenning van de erkennings- en omzettingskalender voor de periode 2020 – 2025

Initiatiefnemers die houder zijn van een voorafgaande vergunning voor uitbreidingscapaciteit waarvoor nog geen erkenningskalender werd goedgekeurd, konden tot 1 februari 2019 een erkennings- en/of omzettingskalender aanvragen voor deze voorafgaande vergunning. Voorafgaande vergunningen waarvoor geen aanvraag tot erkennings- of omzettingskalender werd ingediend, zijn vervallen van rechtswege.

Met het besluit van de administrateur-generaal van 22 mei 2019 werden beslissingen over de erkennings- en omzettingskalenders voor de periode 2020-2025 vastgelegd.

Het besluit heeft vier bijlagen:

  • de toegekende erkenningskalenders voor woonzorgcentra voor de periode 2020-2025;
  • de toegekende erkenningskalenders voor centra voor kortverblijf voor de periode 2020-2025;
  • de toegekende omzettingskalenders voor de periode 2020-2025;
  • de erkennings- en omzettingskalenders die niet in aanmerking komen en de motivering hiervoor.

Een toelichting over de toepassing van de regelgeving, de beslissingsprincipes en de berekeningen voor de toekenning vindt u terug in het “Beslissingsrapport erkennings- en omzettingskalender 2020-2025”. Dit rapport heeft als doel om inzage te geven in het beslissingsproces voor de toekenning van de erkennings- en omzettingskalenders voor de periode 2020 – 2025.

Groeipad voor de erkennings- en omzettingskalender

Met het besluit van de administrateur-generaal van 22 mei 2019 werd het voorziene groeipad voor de erkennings- en omzettingskalender volledig ingevuld. De lijnen in vet zijn de woongelegenheden waaraan bij eerdere oproepen reeds een erkenningskalender werd toegewezen. De overige lijnen omvatten de budgettaire planning volgens dewelke de woongelegenheden met dit besluit een erkennings- of omzettingskalender toegewezen gekregen hebben.

Jaartal Maximale erkenningscapaciteit woongelegenheden woonzorgcentra Maximale erkenningscapaciteit woongelegenheden centra voor kortverblijf Maximale omzettingscapaciteit Totaal
2015 2.192 156 0 2.348
2016 3.159 128 0 3.287
2017 1.652 105 0 1.757
2018 2.020 132 0 2.152
2019 126 0 0 126
2020 599 47 599 1.245
2021 599 46 599 1.244
2022 599 46 599 1.244
2023 599 46 599 1.244
2024 599 22 599 1.220
2025 598 0 512 1.100

Deze planning legt het zorgaanbod voor de komende periode vast. Het is niet mogelijk om een nieuwe voorafgaande vergunning aan te vragen die een verdere invulling van de programmatie impliceren. De opschorting van de voorafgaande vergunningen wordt verlengd tot en met 31 december 2025. Tot en met die datum zullen we geen nieuwe voorafgaande vergunningen voor uitbreidingscapaciteit verlenen. Het is wel mogelijk om een voorafgaande vergunning aan te vragen voor de vervanging of tijdelijke afbouw van bestaande capaciteit.