De erkenning als huisartsenkring aanvragen

Een vereniging van praktijkvoerende erkende huisartsen die binnen een bepaald werkgebied, de huisartsenzone, hun beroepsactiviteiten uitoefenen, kan daarvoor als huisartsenkring erkend worden.

Voorwaarden

Voor een erkenning moet een huisartsenkring voldoen aan de volgende voorwaarden:

  • Per huisartsenzone kan maar één huisartsenkring worden erkend, ook in het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad.
  • Een huisartsenkring is een privaatrechtelijke vereniging met rechtspersoonlijkheid waaraan het bij wet verboden is zijn leden een vermogensvoordeel te bezorgen.
  • Een huisartsenkring is verplicht om elke huisarts, die wenst toe te treden tot de huisartsenkring en die binnen de huisartsenzone zijn praktijk heeft gevestigd en uitoefent, als lid op te nemen.
  • Een huisartsenkring vervult deze opdrachten.
  • De kring moet voldoen aan de erkenningsvoorwaarden. Al deze voorwaarden zijn opgenomen in het formulier voor de erkenningsaanvraag. U vindt ze ook terug in het decreet betreffende de eerstelijnsgezondheidszorg en de samenwerking tussen de zorgaanbieders, en zijn uitvoeringsbesluit over huisartsenkringen.

Een aanvraag indienen

Mail dit ingevulde aanvraagformulier met de nodige bijlagen naar eerstelijn@zorg-en-gezondheid.be.

Als het niet mogelijk is om het ondertekende formulier via e-mail te bezorgen, stuur het dan tegen ontvangstbewijs op met de post naar de afdeling Woonzorg en Eerste Lijn van Zorg en Gezondheid, Koning Albert II-laan 35 bus 33, 1030 Brussel.

De behandeling van uw aanvraag

Ontvankelijkheid

Eerst kijken wij of uw aanvraag ontvankelijk is. Een aanvraag is alleen ontvankelijk als zij alle vereiste gegevens en bijlagen bevat.

  • Is uw aanvraag niet ontvankelijk, dan zal ons agentschap u dat melden binnen 30 dagen na ontvangst van uw erkenningsaanvraag.
  • Krijgt u binnen de 30 dagen geen bericht van ons, dan is uw aanvraag ontvankelijk.
  • Binnen die termijn van 30 dagen kunnen wij u ook om bijkomende inlichtingen vragen. U moet ons die bezorgen binnen 30 dagen nadat Zorg en Gezondheid u die vraag verstuurd heeft. Zo niet, dan is uw aanvraag onontvankelijk. Wij kunnen die termijn van 30 dagen eventueel verlengen, als u daartoe een gemotiveerde aanvraag doet. Zodra wij van u de gevraagde inlichtingen ontvangen hebben, begint er opnieuw een termijn van 30 dagen te lopen waarbinnen Zorg en Gezondheid u kan melden dat uw aanvraag onontvankelijk is. Na die termijn is uw aanvraag ontvankelijk.

Toekennen of weigeren van de erkenning

Is uw aanvraag ontvankelijk, dan gaan wij na of de huisartsenkring erkend kan worden. Per huisartsenzone kan maar één huisartsenkring worden erkend. Als in een bepaalde huisartsenzone twee of meer huisartsenkringen een erkenning aanvragen, wordt de huisartsenkring met het hoogste aantal leden erkend. Een huisartsenkring wordt erkend voor onbepaalde duur.

Wij sturen u vervolgens:

  • de erkenningsbeslissing dat uw dienst erkend wordt;
  • of ons voornemen tot weigering van de erkenning. Wij leggen u dan ook uit hoe u een bezwaarschrift kunt indienen tegen dat voornemen.
Contact over eerste lijn