De erkenning als dienst voor oppashulp aanvragen

Een dienst voor oppashulp kan, maar hoeft niet, erkend te worden door Zorg en Gezondheid. De erkenning geldt voor onbepaalde duur en gaat ten vroegste in op 1 januari van het jaar dat volgt op het jaar waarin u de erkenningsaanvraag indiende, en ten laatste één maand nadat de minister van Welzijn de urencontingenten oppashulp voor het jaar in kwestie toegekend heeft aan de diensten.

Erkenningsvoorwaarden

Een dienst voor oppashulp kan alleen erkend worden als de minister van Welzijn een urencontingent van 7000 uur oppashulp kan toekennen aan die dienst. De dienst moet ook voldoen aan de algemene en de specifieke erkenningsvoorwaarden en de voorwaarden over de kwaliteit. Daarnaast moet de dienst het zelfzorgvermogen van de gebruiker evalueren en zijn behoefte indiceren.

Een aanvraag indienen

Stuur vóór 1 september het formulier voor de aanvraag van de erkenning als dienst voor oppashulp naar Zorg en Gezondheid per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs.

Om ontvankelijk te zijn moet uw aanvraag de volgende bijlagen bevatten:

  • de rechtsgeldige beslissing om de erkenning aan te vragen en een dienst voor oppashulp uit te baten;
  • de statuten van de initiatiefnemer en eventuele wijzigingen ervan (dat is niet van toepassing voor openbare besturen);
  • de samenwerkingsovereenkomsten met relevante welzijns- en gezondheidsvoorzieningen uit de regio.

Behandeling van uw aanvraag

  • Zorg en Gezondheid gaat binnen de 30 dagen na ontvangst van uw erkenningsaanvraag na of uw aanvraag ontvankelijk is. Binnen die termijn van 30 dagen kunnen wij u ook om bijkomende inlichtingen vragen. U moet ons die bezorgen binnen 30 dagen nadat wij u die vraag verstuurd hebben. Zo niet, dan is uw aanvraag onontvankelijk. Zorg en Gezondheid kan die termijn van 30 dagen eventueel verlengen, als u daartoe een gemotiveerde aanvraag doet. Zodra wij van u de gevraagde inlichtingen ontvangen hebben, begint er opnieuw een termijn van 30 dagen te lopen waarbinnen Zorg en Gezondheid u kan melden dat uw aanvraag onontvankelijk is. Na die termijn is uw aanvraag ontvankelijk.
  • Is uw aanvraag niet ontvankelijk, dan zal Zorg en Gezondheid u dat melden binnen 30 dagen na ontvangst van uw erkenningsaanvraag.
  • Is uw aanvraag ontvankelijk, dan gaat Zorg en Gezondheid na of de dienst voor oppashulp erkend kan worden. Daarvoor moet de dienst passen binnen de programmatie en voldoen aan de erkenningsvoorwaarden op het ogenblik dat de erkenningsaanvraag wordt ingediend of binnen een termijn van 1 jaar vanaf de datum van de erkenningsbeslissing.
    • Wordt uw dienst erkend, dan ontvangt u de erkenningsbeslissing.
    • Wordt uw dienst niet erkend, dan ontvangt u het voornemen tot weigering van de erkenning.  U kunt een bezwaar indienen tegen het voornemen tot weigering van de voorlopige erkenning.

Meer info

Woonzorgdecreet van 13 maart 2009