De erkenning aanvragen voor een woonzorgcentrum

Voorwaarden

Erkenningsnormen voor woonzorgcentra

Kort samengevat:

 • De bewoners zijn 65 jaar of ouder (afwijkingen mogelijk);
 • Een jaar na de datum van de erkenningsbeslissing moet de voorziening voldoen aan de bepalingen over de kwaliteit van de gezondheids- en welzijnsvoorzieningen;
 • Het woonzorgcentrum voert een actieve communicatie met de bewoner en zijn omgeving met betrekking tot de strategische beleidsbeslissingen van het management die een impact hebben op de dagelijkse werking van het centrum, op de kosten van het verblijf of de aard van de aangeboden hulp- en dienstverlening;
 • Het woonzorgcentrum betrekt familieleden, mantelzorgers en vrijwilligers bij zijn werking;
 • Het centrum integreert zich zo veel mogelijk in de buurt;
 • Een woonzorgcentrum moet een beroep kunnen doen op een kwaliteitscoördinator. Die functie hoeft niet exclusief aan één centrum te worden toegekend;
 • Tijdens de nacht moet in elk woonzorgcentrum per begonnen schijf van 60 woongelegenheden één actieve nachtdienst worden georganiseerd;
 • Het woonzorgcentrum ontwikkelt een vormings-, trainings- en opleidingsbeleid voor het personeel. Elk personeelslid, met uitzondering van het onderhouds- en keukenpersoneel, volgt over een periode van maximaal 2 jaar minstens 20 uren bijscholing. De directeur volgt jaarlijks 8 uren extra bijscholing;
 • Het woonzorgcentrum kan voor elke medewerker en elk lid van de raad van bestuur een uittreksel uit het strafregister tonen;
 • Het woonzorgcentrum voldoet aan de brandveiligheidsnormen;
 • De animatoren voldoen aan de kwalificatievereisten;
 • Sinds 1 januari 2014 mag een woonzorgcentrum geen kamers hebben voor meer dan 2 personen (afwijking aanvragen).

Die erkenningsvoorwaarden staan in de bijlage XII bij het besluit van de Vlaamse Regering van 24 juli 2009 betreffende de programmatie, de erkenningsvoorwaarden en de subsidieregeling voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen van gebruikers en mantelzorgers.

Sinds 1 januari 2017 gelden er nieuwe infrastructuurvoorwaarden.

Interpretaties van de normen

Op basis van de regelgeving en de toepassing ervan in de praktijk, zijn er interpretaties van de geldende erkenningsvoorwaarden en -normen opgesteld.

Hoe aanvragen?

Stuur het aanvraagformulier naar Zorg en Gezondheid (ouderenzorg@zorg-en-gezondheid.be). Uw aanvraag moet de volgende elementen bevatten om ontvankelijk te zijn:

 • een plan dat per bouwlaag de verschillende lokalen aanduidt, hun afmetingen en hun bestemming;
 • als de initiatiefnemer een rechtspersoon is, met uitzondering van openbare besturen: de statuten en eventuele wijzigingen ervan;
 • de rechtsgeldige beslissing om de erkenning aan te vragen en de voorziening uit te baten;
 • een nominatieve lijst van al de medewerkers, met vermelding van hun wekelijkse arbeidsduur en kwalificatie, geordend per functie, en met aanduiding van de medewerkers die langdurig afwezig zijn;
 • het bewijs dat de voorziening aan de toepasselijke brandveiligheidsreglementering voldoet;
 • een verbintenis om binnen een termijn van een jaar na de datum van de erkenningsbeslissing, te voldoen aan de bepalingen over de kwaliteit van de gezondheids- en welzijnsvoorzieningen;

Als u de erkenning in toepassing van een goedgekeurde erkenningskalender voor bijkomende capaciteit niet tijdig kunt aanvragen, kan u eenmalig maximaal 2 jaar uitstel krijgen. Stuur ons daarvoor een gemotiveerd verzoek.

De behandeling van uw aanvraag

 1. Nadat wij uw aanvraag ontvangen hebben, gaat Zorg en Gezondheid na of uw aanvraag ontvankelijk is. Is uw aanvraag niet ontvankelijk, dan zullen wij u dat melden binnen 30 dagen na ontvangst van uw erkenningsaanvraag. Krijgt u binnen de 30 dagen geen bericht van ons, dan is uw aanvraag ontvankelijk.

 2. Binnen die termijn van 30 dagen kunnen wij u ook om bijkomende inlichtingen vragen. U moet ons die bezorgen binnen 30 dagen nadat wij u die vraag verstuurd hebben. Zo niet, dan is uw aanvraag onontvankelijk. Wij kunnen die termijn van 30 dagen eventueel verlengen, als u daartoe een gemotiveerde aanvraag doet. Zodra wij van u de gevraagde inlichtingen ontvangen hebben, begint er opnieuw een termijn van 30 dagen te lopen waarbinnen wij u kunnen melden dat uw aanvraag onontvankelijk is. Na die termijn is uw aanvraag ontvankelijk.

 3. Is uw aanvraag ontvankelijk, dan gaan wij na of u voldoet aan de erkenningsvoorwaarden.

 4. Voldoet u niet aan de voorwaarden, dan krijgt u een voornemen tot weigering van de erkenning. U kan daartegen bezwaar indienen.