COVID-19-opdrachten voor de zorgraden

De Vlaamse Regering heeft op 26 november de subsidie voor de versterking van de zorgraden met het oog op de beheersing van de COVID-19 pandemie verlengd docx bestand20211126_Versterking Zorgraden - 2 BVR.docx (83 kB). De verlenging loopt tot 31 maart 2022, zowel wat betreft de opdracht voor medische expertise als wat betreft de liaisonfunctie, het clustermanagement, het casemanagement en de bronopsporing.

De Vlaamse Regering heeft op 15 oktober '21 beslist om de ondersteuning van de zorgraden in hun opdracht om de COVID-19-pandemie te beheersen te verlengen: tot 30 november voor het uitbraakmanagement en tot 31 december voor de medische expertise docx bestandVR 2021 1510 DOC. Versterking Zorgraden - 2 BVR.docx (70 kB).

De Vlaamse Regering keurde op 16 juli '21 een subsidie goed om de zorgraden, in de periode van 1 augustus tot en met 15 oktober 2021, te ondersteunen in hun opdracht om de COVID-19-pandemie te beheersen docx bestandBVR_verlenging_covidsubsidie_zorgraden-bis.docx (84 kB). De opdracht wordt georiënteerd op de twee grote assen die het afgelopen jaar hun meerwaarde hebben bewezen:

 • het voorzien in medische expertise binnen de zorgraad;
 • uitbraakmanagement, casemanagement en lokale contactopsporing, in afstemming met de rol en opdrachten van de lokale besturen op dit vlak.

Onder de opdracht ‘voorzien in medische expertise’ voorzien we volgende taken:

 • de rol opnemen van gedecentraliseerd epidemiologisch aanspreekpunt ter ondersteuning van de arts infectieziektebestrijding van het agentschap Zorg en Gezondheid;
 • het adviseren van zorgraden en lokale besturen over de te nemen maatregelen op vlak van de bescherming van de volksgezondheid;
 • het samenleggen en de interpretatie van de informatie van alle beschikbare en relevante COVID-19-gegevens;
 • het overleg met de teamleider van het COVID-19-team en andere zorgaanbieders met het oog op een performant lokaal bron- en contactonderzoek en casemanagement.

Deze opdrachten dienen, gezien de vereiste kennis en de eisen m.b.t. geheimhouding voor wat betreft het gedecentraliseerd epidemiologisch aanspreekpunt, te worden opgenomen door een arts.

De opdracht ‘uitbraakmanagement en lokale contactopsporing’ dient afgestemd te worden met de keuzes die de lokale besturen binnen de ELZ hebben gemaakt in het kader van het BVR van 7 mei 2021 tot toekenning van een subsidie aan de lokale besturen om de bronopsporing en het contactonderzoek ter bestrijding van de COVID-19-pandemie te versterken.  Naargelang de optie die de lokale besturen binnen een ELZ volgens dit BVR kiest, wordt er meer of minder verantwoordelijkheid m.b.t. contactonderzoek bij de lokale besturen gelegd.  Maar zelfs los van de precieze verantwoordelijkheid m.b.t. het lokale contactonderzoek, zal er altijd een intensieve samenwerking zijn met de zorgraden. De gangbare praktijk tot op heden, met enkele uitzonderingen omwille van lokale afspraken hierover, is dat de cases voor contactopsporing eerst naar het COVID-19 team en het medisch aanspreekpunt van de zorgraad gaan en dat er van daaruit contact wordt opgenomen met het lokale bestuur om te bespreken wie precies wat zal doen.  Lokale besturen kunnen zich meer focussen op het zeer lokale en operationele werk m.b.t. contactname en opvolging van de betroffen personen.  Zorgraden kunnen zich focussen op:

 • in samenspraak met de lokale besturen binnen de eerstelijnszone het opvolgen en eventueel uitvoeren van de lokale bron- en contactopsporing en het clustermanagement;
 • leggen van verbanden, opvolgen van mogelijke clusters en uitbraken;
 • ingave en opvolging in het uitbraakvolgsysteem Samenwerkingsplatform voor Uitbraak Management (SUM) en kwaliteitsbewaking;
 • contacten met de arts infectieziektebestrijding van het agentschap Zorg en Gezondheid

Aan iedere zorgraad wordt 19.433 euro toegekend, waarbij de steden Antwerpen en Gent, omwille van de grootte van hun populatie, een dubbele financiering krijgen.

Vorige maatregelen

De Vlaamse Regering keurde op 26 juni 2020 een plan goed om heropflakkeringen van COVID-19 in te dijken. De zorgraden met hun netwerk krijgen hier een belangrijke rol toebedeeld. Het welslagen van infectiebestrijding staat of valt immers door enerzijds een preventieve aanpak en anderzijds een doorgedreven contactopsporing en ondersteuning van getroffen voorzieningen en gemeenschappen.

Leidraad

Meer uitleg over rollen en verantwoordelijkheden, handvaten en goede praktijkvoorbeelden vind je in de leidraad en de bijlagen. Hieronder staat de meest recente versie van deze documenten:

Mobiele support door de Centra Geestelijke Gezondheidszorg

Gespecialiseerde outreachende support naar voorzieningen waar de ondersteuning van het psychosociaal welzijn van de medewerkers tijdelijk niet door de organisaties zelf kan gegarandeerd worden. 

Er worden door de CGG gespecialiseerde therapeuten ingezet die in de organisaties ter plaatse kunnen instaan voor ondersteuning, klinische triage, klinische interventie en klinische opvolging om zo antwoord te bieden op acute stresssituaties ter voorkoming van ernstige psychische problemen. 

pdf bestandLijst met contactgegevens van de CGG die mobiele support kunnen aanbieden (per ELZ) (160 kB)

Lokale samenwerking en initiatieven - subsidies en modellen 

Samenwerking met de lokale besturen voor de versterking van de contact- en bronopsporing

Einde juli, begin augustus leefde bij een aantal lokale besturen de vraag om beter te kunnen inzetten op lokale contact- en bronopsporing. Het inzicht groeide dat zoveel mogelijk zorgraden – in samenwerking met de lokale besturen – moeten inzetten op het versterken van de centrale contact- en bronopsporing en tegelijkertijd van nabij lokale situaties opvolgen en aanpakken. Daarvoor werden subsidies toegekend en moeten er samenwerkingen gesloten worden met lokale besturen en met huisarstenkringen voor de medische expertise.  

Meer over de lokale samenwerking en subsidies en de modellen voor samenwerking

Medische expert (medische spoc) in het COVID-19-team: overzichtlijst

Ga naar de lijst met medische experten

Infosessies en webinars 

Sensibiliseren over de COVID-19-maatregelen

Het Vlaams Instituut Gezond Leven ontwikkelde een e-learning over 'sensibiliseren over de COVID-19-maatregelen'. In deze driedelige reeks vertellen dr. Leen Van Brussel en dr. Lien Van der Biest over mogelijke redenen voor het niet opvolgen van de COVID-19-maatregelen en over hoe je verschillende doelgroepen kan sensibiliseren via motiverende boodschappen, acties en campagnes. Hier kan je de e-learning bekijken. 

Op vrijdag 18 september voorzien we tussen 14 en 16u ruimte uitwisseling, vragen en antwoorden via een live-sessie via Teams. Via deze link kan je inloggen. We vragen u om bij voorkeur vooraf je vragen te sturen naar leen.vanbrussel@gezondleven.be

Infosessie basisprincipes rol van zorgraden

Op 6 en 7 juli werden infosessies over dit thema georganiseerd. Je vindt hier de ppt:pptx bestandInfosessie zorgraden 6-7 juli: beheersen van COVID-19 heropflakkeringen Q&A (2.08 MB)

Webinar 4 augustus - de rol van zorgraden en huisartsen in lokaal bron- en contactonderzoek

Op dit webinar presenteerden wij aan de huisartsenkringen en zorgraden de nieuwe krijtlijnen voor een nieuwe versie van de leidraad voor de zorgraden voor de beheersing van COVID-19-heropflakkeringen. We verduidelijken de rollen die we zien voor huisartsenkringen en zorgraden in het oppikken en analyseren van lokale signalen besmettingen en clusters, de adviesfunctie naar de lokale besturen en de afstemming met het centrale contactonderzoek.

In dit webinar o.a;:

 • lokale inspanningen qua contactonderzoek erop richten om moeilijk te bereiken patiënten (bv. kansarmen, mensen met taalproblemen, doelgroepen met multiculturele achtergrond, mensen met armoedeproblemen etc) te helpen hun contactpersonen door te geven aan het centrale contactonderzoek en hen te helpen bij het volhouden van een thuisisolatie (COVID-coaching)
 • lokaal complexere situaties uitzoeken waar mogelijk risicovolle contacten zijn geweest
 • lokaal uitbraken analyseren en verbanden te leggen tussen patiënten en zelf aan bronnenonderzoek te doen, wat op zijn beurt kan leiden tot meer sensibilisatie naar een specifieke doelgroep) of maatregelen (sluiten van een locatie, handhaving van veiligheidsmaatregelen) (lokale brondonderzoeker).
 •  de toegang tot individuele patiëntengegevens: een medische expert in die zorgraad heeft daar toegang toe en kan die gericht (niet structureel) delen met andere zorg- en welzijnswerkers onder een gedeeld beroepsgeheim, bijvoorbeeld om een patiënt bij te staan met hulp bij het volhouden van de thuisisolatie.
 •  een pool van huisbezoekers samenstellen. Deze huisbezoekers kunnen op aangeven van de huisarts of de medische expert van de zorgraad naar patiënten gestuurd worden om de begeleiding te bieden voor het contactonderzoek en de opvolging te doen van de isolatie; zij kunnen ook de patiënten verder bevragen om de verbanden tussen patiënten bloot te leggen en eventuele risicovolle locaties (bronnen) op te sporen.

Herbekijk het webinar

Download de pdf bestandPresentatie van het webinar voor Huisartsenkringen en Zorgraden (1.62 MB)

Webinar 13 augustus - Opleiding medische SPOC en teamleider

Op 13 augustus 2020 organiseerden Domus Medica, VIVEL en het Academisch Centrum Huisartsgeneeskunde (ACHG) -in samenwerking met het Agentschap Zorg en Gezondheid- een opleiding voor de functie medische SPOC en teamleider van het COVID-19 team van de zorgraden.

Op de agenda stond:

 • Kadering lokale contactopsporing en data-flows
 • Wie ziet welke data? Voorbeeld aan de hand van lokaal stappenplan
  • Hoe werken met de verschillende e-forms en data die binnenkomen?
  • Hoe werken met de controletoren?
  • Aandacht voor privacy
 • Wat is het uitbraakvolgsysteem?

Naar het webinar en de presentatie (website VIVEL)

Webinar 20 augustus - uitbraakvolgsysteem

Het uitbraakvolgsysteem biedt meer mogelijkheden om informatie uit te wisselen tussen centraal en lokaal bron- en clusteronderzoek.. Het laat de COVID-19 team teamleider toe om snel te rapporteren over de laatste stand van zaken naar lokale besturen, de provincie, federale gezondheidsinspecteur, de verantwoordelijke van team Infectieziekten.   

In een kort (30’) webinar stellen we het uitbraakvolgsysteem voor. 

 

Veelgestelde vragen

Meer weten? Neem een kijkje bij het overzicht van de meest gestelde vragen en antwoorden over de opdrachten van de zorgraden in het kader van COVID-19

 

Nieuwsbrief naar zorgraden en huisartsenkringen

U vindt hier alle nieuwsbrieven die we versturen naar de zorgraden en de huisartsenkringen over de inzet van de eerste lijn in de lokale beheersing van COVID 19-uitbraken