Corona-Ouderencharter. Een leidraad voor ouderen en organisaties die met ouderen werken

  • 22 juni 2020

Vandaag is de leeftijdsgrens van 65 jaar vaak het ijkpunt in coronamaatregelen. Hierop kwamen de voorbije periode vaak opmerkingen, omdat dit 65-plussers vereenzelvigt met een kwetsbare doelgroep. Met dit pdf bestandCharter - Hoe veilig de draad terug opnemen als oudere in onze samenleving (181 kB)willen we nuance brengen. Niet de leeftijd is bepalend. Wel een kwetsbare gezondheid maakt of men tot de risicogroep behoort.

Ouderen zijn niet alleen een omvangrijke groep, ze zijn vooral ook een actieve en onmisbare schakel in onze samenleving. Ze participeren aan cultuur en sport, gaan op stap en proeven van tal van activiteiten en evenementen. Maar ook de vrijwillige inzet van ouderen is van onschatbare waarde. Ze nemen hierin heel uiteenlopende rollen op: als mantelzorger, als vrijwilliger, als lid van een vereniging, als oma of opa. Ze vervullen noodzakelijke taken op heel diverse terreinen als sport, welzijn, cultuur en zorg.

Tijdens de coronacrisis werden deze rollen noodgedwongen anders ingevuld of zelfs tijdelijk stopgezet. Nu de maatregelen teruggeschroefd worden, willen we aangeven hoe ouderen opnieuw de draad kunnen opnemen en op een bewuste en veilige manier hun activiteiten kunnen hervatten. In overleg met de Vlaamse Ouderenraad en het Vlaams Mantelzorgplatform maakten we een charter om de Vlaamse ouderen de nodige handvatten te bieden bij het hervatten van hun sociale activiteiten.

Bij de uitwerking van dit charter voor ouderen is bewust gekozen om af te stappen van een algemene leeftijdsgrens voor het bepalen van wat voor wie veilig is. Voortaan kijken we naar de persoonlijke gezondheid en naar het risicogehalte van de specifieke activiteit. We willen dat elke oudere een persoonlijke risico-inschatting maakt van beide elementen en aan de hand van deze inschatting weloverwogen keuzes maakt.

In dit charter staat de oudere centraal. Deze kiest en handelt vanuit de eigen persoonlijke situatie, rekening houdend met de kenmerken van de activiteiten die men wenst op te nemen en uiteraard steeds binnen de wettelijk geldende maatregelen die bepaald zijn door de Nationale Veiligheidsraad, de Vlaamse overheid of het lokale bestuur.

In dit charter schuiven we 3 principes naar voor:

  • Volg steeds de algemene richtlijnen om de verspreiding van COVID-19 te voorkomen
  • Schat je persoonlijk gezondheidsrisico in voor je aan een activiteit begint
  • Hou rekening met de risico’s die samenhangen met de activiteit

Aan de hand van een tabel en een beslissingsboom helpen we ook om een goede inschatting te maken. Bij elke vorm van onzekerheid of onduidelijkheid, adviseren we om de huisarts te consulteren vooraleer opnieuw actief deel te nemen aan sociale activiteiten.

Dit charter kwam tot stand in overleg met de Vlaamse Ouderenraad, OKRA vzw, het Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk vzw, het Vlaams Mantelzorgplatform, het Vlaams Patiëntenplatform, Domus Medica, de Belgische Vereniging voor Gerontologie en Geriatrie en GEES-voorzitter prof. Dr. Erika Vlieghe.

Wouter Beke, Vlaams minister: “Veel 65-plussers zetten zich met hart en ziel in voor anderen. Of dat nu gaat over vrijwilligerswerk of hulp aan familie, de steun die ze geven is onmisbaar. In deze coronatijden is dat allemaal minder evident. Er leven ook veel vragen over wat nu juist mag, soms leidt dat zelfs tot begrijpelijke frustratie. Ik ben heel blij dat we met vele partners erin geslaagd zijn dit charter op te stellen, waarmee we mensen de kans geven hun engagement opnieuw op te nemen in een veilig kader.”

pdf bestandCharter - Hoe veilig de draad terug opnemen als oudere in onze samenleving (181 kB)