Conferentie 'Reorganisatie van de eerstelijnszorg in Vlaanderen'

De Vlaamse overheid wil de eerstelijnszorg hervormen. Momenteel zijn er diverse netwerkstructuren actief op de eerste lijn. De zesde staatshervorming creëert het momentum voor de overdracht van de ondersteuning van de gezondheidsberoepen van de eerste lijn en de reorganisatie van de eerstelijnszorg. Participatie is het kernwoord in het veranderingstraject, zowel voor burger als professional.

Herbekijk de Conferentie Eerstelijnszorg via de live web stream. De plenaire sessies en de parallelle sessies “Als de zorg complex wordt: zorgcoördinatie en casemanagement” en “Betere planning door goede gegevens” werden integraal uitgezonden.

Natraject

Oproep deelname project ‘Samenwerking in de eerstelijnszone’

In het kader van de hervormingen in de gezondheids- en welzijnssectoren in de eerste lijn zal Flanders Synergy vanuit een VLAIO Project (Vlaams Agentschap Innoveren en Ondernemen) en in samenwerking met het Agentschap Zorg en Gezondheid twee mogelijke toekomstige eerstelijnszones ondersteunen en begeleiden bij het opzetten en organiseren van de werking en samenwerking binnen de eerstelijnszone. De begeleiding bestaat uit een methodiek waarin de principes van een innovatieve arbeidsorganisatie toegepast worden.  

Let op: dit is geen oproep tot de vorming van eerstelijnszones, deze volgt later op het jaar. Wel is dit een oproep voor twee projecten die als ‘prototypes’ van eerstelijnszones kunnen dienen om zo het bredere werkveld en het beleid te inspireren maar die tegelijkertijd concrete en praktische inzichten, randvoorwaarden en een strategie aanreiken om dit op grotere schaal te brengen. 

Geïnteresseerde regio’s die aan de voorwaarden van de oproepOproep_begeleiding_eerstelijnszones.pdf (1.84 MB) voldoen kunnen een projectvoorstel indienen. Voorstellen kunnen ingediend worden tot en met dinsdag 18 april (12 uur). Selectie gebeurt in de week van 24 april, bekendmaking zal plaatsvinden op 2 mei. Vanaf dan gaat de begeleiding van start, tot en met mei 2019.

Op 22 maart vond een FS infosessie 220317.pptx (5.26 MB)plaats. Meer informatie kan opgevraagd worden aan de projectbegeleider van Flanders Synergy via laura.jacobs@flanderssynergy.be

Rapporten en presentaties

Raadpleeg de visietekst, de eindrapporten van de 6 werkgroepen en de presentaties van de provinciale toetsingsmomenten.

Voorbereidingstraject

6 werkgroepen bereiden de visie op reorganisatie van de eerstelijnszorg voor. De eerste 2 werkgroepen ontwikkelen een visie op integrale zorg en de rol van de persoon met een zorgbehoefte in het zorgproces en in de organisatie van de zorg. Daarop werken de volgende werkgroepen deelaspecten van die visie verder uit. De opstart van de werkgroepen verloopt gefaseerd.