Compensatie voor het verlies aan inkomsten uit de bijdragen van de gebruikers van de diensten voor gezinszorg en de diensten voor logistieke hulp in 2020 (COVID-19)

Waarschuwingsbericht

Inzenden van dit formulier is niet langer mogelijk.

Met dit formulier kunnen de diensten voor gezinszorg en de diensten voor logistieke hulp die in 2020 gesubsidieerd werden door Zorg en Gezondheid de gegevens bezorgen die nodig zijn voor de berekening van de compensatie voor de inkomsten uit gebruikersbijdragen die zij in 2020 misgelopen zijn.

Door de COVID-19-pandemie zijn er in 2020 heel wat uren zorg weggevallen, enerzijds door uitval van personeel wegens ziekte, en anderzijds doordat gebruikers de hulp zelf stopgezet hebben. De diensten hebben wel altijd geprobeerd om hun medewerkers zoveel mogelijk in te zetten op plaatsen waar er nood was aan extra hulp, bijvoorbeeld in woonzorgcentra met een uitbraak of in schakelzorgcentra. Voor de zorg die daar verleend werd, ontvingen de diensten echter geen gebruikersbijdragen. Gebruikers werden ook telefonisch gecontacteerd door de verzorgende en logistieke personeelsleden, en ook voor die prestaties kon de dienst geen gebruikersbijdragen innen.

De diensten krijgen de garantie dat ze in 2020 minstens even veel ontvangsten uit gebruikersbijdragen zullen hebben als in 2019. Zorg en Gezondheid zal per dienst het totaal aan geïnde inkomsten voor 2019 verhogen met 1,5% (omwille van de overschrijding van de spilindex vanaf april 2020), en dat bedrag vergelijken met het totaal voor 2020. Als het totaal voor 2020 lager is dan dat voor 2019, wordt het verschil tussen die twee bedragen uitbetaald aan de dienst. Die compensatie voor de misgelopen gebruikersbijdragen door COVID-19 wordt uitbetaald voor 30 april 2021.

Hoe en wat invullen?

Dit formulier moet uiterlijk op 1 maart 2021 ingevuld worden door de erkende diensten voor gezinszorg en diensten voor logistieke hulp die in 2020 gesubsidieerd werden door Zorg en Gezondheid.

De gevraagde gegevens hebben betrekking op alle ontvangen gebruikersbijdragen, zowel voor gezinszorg als voor aanvullende thuiszorg, ook voor prestaties die geleverd werden door personeel dat niet voor subsidiëring in aanmerking komt.

Daarop geldt één uitzondering: de bijdragen die gefactureerd werden aan de gebruikers voor de gezinszorg die verleend werd in een centrum voor dagopvang, vallen buiten deze regeling. Voor het verlies aan gebruikersbijdragen tijdens de verplichte sluiting van de centra voor dagopvang, en tijdens de gedeeltelijke en geleidelijke heropstart (met een lagere bezetting) daarna, is er namelijk een aparte compensatieregeling uitgewerkt.