Inzet van diensten voor gezinszorg en thuisverpleging in cohortzorg voor COVID-patiënten

Cohortzorg in de thuiszorg

Om de uitbraak van het coronavirus in de thuiscontext opnieuw te beheersen, moet de thuiszorg zich net als in het voorjaar organiseren in cohorten. Cohortzorg houdt in dat een vaste equipe verzorgenden en een vaste equipe verpleegkundigen exclusief instaan voor de zorg en ondersteuning bij personen die besmet zijn met COVID-19 of door de (huis)arts als potentieel besmet beschouwd worden.

 • De zorg en ondersteuning voor (vermoedelijke) COVID-19 patiënten kan enkel en alleen nog geleverd worden door zorgverleners die in aangemelde cohortteams werken (mits tijdelijke uitzondering van dossiers in een uitdoofscenario).
 • Verzorgenden en verpleegkundigen die géén deel uitmaken van deze equipes voor (mogelijke) COVID-19 cliënten nemen de zorg op voor cliënten die niet besmet zijn. Deze cohortteams zijn terug opgestart sinds november 2021.

pdf bestandNota cohortzorg COVID-19 in de thuiszorg (november 2021) (254 kB)

Organisatie en inzet cohortteams

Op provinciaal niveau en op niveau van de eerstelijnszones worden dienstoverschrijdende cohortteams opgericht.

 • De aangemelde cohortzorg teams worden aangestuurd door een lokale coördinator thuisverpleging of gezinszorg.

 • In iedere provincie wordt telkens één provinciale coördinator gezinszorg en één provinciale coördinator thuisverpleging aangeduid. Die zal het overzicht bewaken van de actieve cohortteams in de gezinszorg enerzijds en de thuisverpleging anderzijds om zo efficiënt mogelijk te werken en de noden die er zijn op het terrein te signaleren.
 • Per provincie is ook een coördinator voorzien voor zowel de gezinszorg als de thuisverpleging, de geïntegreerde provinciale cohortzorgcoördinator.

Elke eerstelijnszone en/of de geïntegreerde provinciale cohortzorgcoördinator beslist wanneer een cohortzorg team wordt opgestart. 

Aanmelding patiënt via 0800-nummer

Vanaf november 2021 moeten nieuwe (vermoedelijk) COVID-19 positieve patiënten die gezinszorg of thuisverpleging nodig hebben, aangemeld worden via een provinciaal 0800-nummer. Dit nummer is 24u op 24, 7 dagen op 7 bereikbaar voor zorgverleners en voorzieningen. Aanmeldingen via dit nummer worden geregistreerd en vervolgens doorgegeven aan de coördinatoren van de lokale cohortteams. Zij zorgen op hun beurt voor een uitgebreide intake en planning van de zorg.

Inzet in woonzorgcentra en andere residentiële voorzieningen

Ook residentiële voorzieningen (woonzorgcentra, centra voor kortverblijf, groepen van assistentiewoningen, serviceflatgebouwen en centra voor herstelverblijf) en voorzieningen voor personen met een handicap kunnen via de provinciale 0800-numers de hulp vragen van de cohortteams uit de thuiszorg. Er kan dan een team uit de gezinszorg en/of thuisverpleging ter plaatse gestuurd worden. De geïntegreerde provinciale cohortzorgcoördinator zal de vraag beluisteren en in eerste instantie aan vraagverheldering doen. Vervolgens zal hij/zij de mogelijkheden bekijken om een team uit de gezinszorg en/of thuisverpleging ter plaatse te sturen.

Andere kanalen voor personeelsondersteuning

Een voorziening moet wel in eerste instantie een beroep doen op de mogelijke ondersteuning vanuit de eigen groepering of beheersinstantie of andere kanelen voor personeelsinzet. Samen met de zorgsector en de werknemersorganisaties is een document ontwikkeld welke mogelijkheden er zijn om te werken rond het tekort aan personeel: pdf bestandCascadedocument: mogelijkheden tot oplossingen bij gebrek aan personeel in de zorg (12 november 2021) (154 kB). De voorzieningen met een personeelsnood kunnen ook contact opnemen met de COVID 19-teams van de Zorgraden in de eerstelijnszones.

0800-nummers COVID-19 cohortzorglijn:

 • West-Vlaanderen: 0800 11 831
 • Oost-Vlaanderen: 0800 11 832
 • Antwerpen: 0800 11 833
 • Limburg: 0800 11 834
 • Vlaams-Brabant: 0800 11 835

Informatie en contactgegevens van de verschillende coördinatoren: pdf bestandCohort Zorg DTV en GZ COVID-19 gerelateerde zorg coördinatoren (november 2021) (151 kB)

De provinciale contactnummers

0800-nummers COVID-19 cohortzorglijn:

 • West-Vlaanderen: 0800 11 831
 • Oost-Vlaanderen: 0800 11 832
 • Antwerpen: 0800 11 833
 • Limburg: 0800 11 834
 • Vlaams-Brabant: 0800 11 835

Contactgegevens van de provinciale coördinatoren