Centra voor leerlingenbegeleiding

Centra voor leerlingenbegeleiding

Een centrum voor leerlingenbegeleiding of CLB is een organisatie waarop leerlingen, ouders, leerkrachten en schooldirecties een beroep kunnen doen voor informatie, hulp en begeleiding op vlak van leren en studeren, schoolloopbaankeuze, preventieve gezondheid en psycho-sociale begeleiding.

Een CLB werkt multidisciplinair en kan daarvoor beroep doen op onder andere:

  • artsen;

  • maatschappelijk werkers;

  • pedagogen;

  • psychologen;

  • psychologisch assistenten;

  • verpleegkundigen.

Naargelang de plaatselijke behoeften en omstandigheden kunnen er ook logopedisten, kinesisten, e.a. werkzaam zijn. Waar nodig verwijzen ze door naar andere gezondheids- en welzijnsvoorzieningen.

De organisatie van de CLB's (subsidie, inspectie, …) valt onder de bevoegdheid van de Vlaamse minister van Onderwijs. Voor de pijlers preventieve gezondheid en psychosociaal welzijn worden de CLB's ook ondersteund door partnerorganisaties zoals bijvoorbeeld de Vlaamse Wetenschappelijke Vereniging voor Jeugdgezondheidszorg (VWVJ).

In het decreet van 21 november 2003 betreffende het preventieve gezondheidsbeleid zijn de CLB's van rechtswege erkend als organisatie met terreinwerking.

Opdrachten

De CLB's vertrekken in principe vanuit een vraag of een nood van leerlingen, ouders en scholen. Daarnaast hebben ze ook een verzekerd aanbod (d.i. een aanbod verplicht in hoofde van de CLB's en de school die dit aanbod moet aanvaarden of organiseren) en een verplicht aanbod (d.i. verplicht in hoofde van CLB, school én leerling). De medische consulten maken deel uit van het verplicht aanbod van de CLB's.

Locaties en contactinfo