Bijzondere erkenning voor woonzorgcentra met een bijkomende erkenning voor de zorg en de ondersteuning van personen met jongdementie

Op vrijdag 15 maart 2019 keurde de Vlaamse Regering het besluit1 goed dat het mogelijk maakt voor een woonzorgcentrum met een bijkomende erkenning (de vroegere RVT-erkenning) om een bijzondere erkenning voor de zorg en ondersteuning van personen met jongdementie aan te vragen.

Open dit besluit in de Vlaamse Codex.

Woonzorgcentra met een bijkomende erkenning die van plan zijn om binnen de capaciteit van de woongelegenheden met een bijkomende erkenning, een bijzondere erkenning voor de zorg en ondersteuning van personen met jongdementie aan te vragen moeten de volgende procedures volgen.

Raadpleeg


Aanvraag van de planningsvergunning en de bijzondere erkenning voor de zorg en de ondersteuning van personen met jongdementie

De oproep van de minister en een uitgebreide uitleg over de aanvraagprocedures.

Downloads

Het is de bedoeling dat het woonzorgcentrum de criteria opgesomd in het bovenstaande document toelicht met een omschrijving van de stand van zaken en de toekomstplannen, eventueel aangevuld met elementen die de aanvraag kunnen ondersteunen. Dit document mag opgestuurd worden aan het Expertisecentrum Dementie Vlaanderen vzw (EDV), Lokkaardstraat 8, 2018 Antwerpen of per mail bezorgd worden aan info@dementie.be. Het EDV zal na evaluatie van de verstrekte informatie een advies opstellen en aan het woonzorgcentrum bezorgen. Het woonzorgcentrum voegt dit advies bij de aanvraag voorafgaande vergunning.

 

(1)Besluit Vlaamse Regering houdende de toekenning van een planningsvergunning en de erkenning van woongelegenheden met een bijzondere erkenning voor de zorg en ondersteuning van personen met jongdementie en tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 24 juli 2009 betreffende de programmatie, de erkenningsvoorwaarden en de subsidieregeling voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen van gebruikers en mantelzorgers en het besluit van de Vlaamse Regering van 30 november 2018 houdende de uitvoering van het decreet van 18 mei 2018 houdende de Vlaamse sociale bescherming.