Bezwaar indienen tegen een voornemen tot weigering, schorsing of intrekking van erkenning als departement of afdeling medisch toezicht

Als u niet (meer) voldoet aan de erkenningsvoorwaarden, dan kan Zorg en Gezondheid de erkenning weigeren, schorsen of zelfs volledig intrekken.

Bezwaar indienen

Er kan een bezwaar tegen een voornemen tot weigering, schorsing of intrekking van erkenning ingediend worden. Dit moet binnen de 30 dagen na ontvangst van het voornemen tot weigering, schorsing of intrekking van de erkenning een gemotiveerd bezwaarschrift gebeuren via een aangetekende brief gericht aan de administrateur-generaal van Zorg en Gezondheid per aangetekende brief.

Behandeling van uw bezwaar

  1. Zorg en Gezondheid maakt uw dossier binnen de 15 dagen over aan de Vlaamse Adviesraad voor de Erkenning van Verzorgingsvoorzieningen.
  2. De Vlaamse Adviesraad brengt binnen 2 maanden een gemotiveerd advies uit.
  3. U ontvangt de beslissing binnen 15 dagen nadat de Vlaamse Adviesraad zijn advies heeft overgemaakt.
  4. Binnen een maand nadat het advies is overgemaakt wordt de gemotiveerde beslissing om een erkenning te verlenen, te weigeren, te schorsen of in te trekken per aangetekende brief overgemaakt.