Bezwaar indienen tegen een voornemen tot weigering, schorsing of intrekking van erkenning als mammografische eenheid

Zorg en Gezondheid kan de erkenning van een mammografisch eenheid weigeren, schorsen of zelfs volledig intrekken als die niet (meer) voldoet aan de erkenningsnormen. De mammografische eenheid kan hiertegen een bezwaar indienen.

Bezwaar indienen

Om een bezwaar tegen een voornemen tot weigering, schorsing of intrekking van erkenning in te dienen stuurt u binnen de 30 dagen na ontvangst van het voornemen tot weigering, schorsing of intrekking van de erkenning een gemotiveerd bezwaarschrift via een aangetekende brief gericht aan de administrateur-generaal van Zorg en Gezondheid.

Behandeling van uw bezwaar

  1. Zorg en Gezondheid maakt uw dossier binnen de 15 dagen over aan de Vlaamse Adviesraad voor de Erkenning van Verzorgingsvoorzieningen (VAR).
  2. De Vlaamse Adviesraad brengt binnen 2 maanden een gemotiveerd advies uit.
  3. U ontvangt de beslissing binnen 15 dagen nadat de Vlaamse Adviesraad zijn advies heeft overgemaakt.
  4. Binnen een maand nadat het advies is overgemaakt wordt de gemotiveerde beslissing om een erkenning te verlenen, te weigeren, te schorsen of in te trekken per aangetekende brief overgemaakt.