Bezettingsgegevens indienen van een centrum voor kortverblijf

Vóór 1 april 2019 bezorgen de centra voor kortverblijf, in het kader van de werkingssubsidies, voor de laatste keer de bezettingsgegevens 2018 via het e-loket aan het agentschap. Die zijn nodig om te berekenen of en hoeveel subsidies ze krijgen.

Vanaf 2019 worden de werkingssubsidies voor centra voor kortverblijf, toegekend als een deel I binnen de basistegemoetkoming voor zorg, automatisch berekend op basis van de bezettingsgegevens voor de afgelopen referentieperiode die u doorgaf via de RaaS-toepassing en hoeven deze niet meer via het e-loket te worden doorgegeven.

Hoe indienen?

Het jaarverslag, het financiële verslag van het voorbije werkjaar en de kwaliteitsplanning voor het toekomstige werkjaar hoeft u niet op te sturen. Hou deze documenten in de voorziening ter beschikking.

Hoe berekenen we de gemiddelde bezetting?

De gemiddelde bezettingsgraad is het aantal gefactureerde aanwezigheidsdagen per kalenderjaar, gedeeld door 365 en gedeeld door het aantal erkende woongelegenheden op 1 januari.

Hierbij houdt u geen rekening met:

  • dagen van onvoorziene afwezigheid;
  • het aantal aanwezigheidsdagen dat de maximale verblijfsduur overschrijdt (maximaal 60 opeenvolgende dagen of maximaal 90 dagen per kalenderjaar) en die niet gemotiveerd worden door het multidisciplinaire team dat de gebruiker verzorgt.

U houdt bij de berekening wel rekening met:

  • het aantal aanwezigheidsdagen dat de maximale verblijfsduur overschrijdt en dat wel gemotiveerd wordt door het multidisciplinaire team dat de gebruiker verzorgt. Een verslag met die motivatie moet uiterlijk de laatste dag van de maximale verblijfsduur ter beschikking zijn in het centrum voor kortverblijf.

De behandeling van uw aanvraag

Met uw bezettingsgegevens controleert Zorg en Gezondheid of u voldoet aan de voorwaarden voor subsidiëring.

  • Als u voldoet, worden de subsidies uitbetaald via een voorschot en een saldo.
  • Als u niet voldoet, kunnen we al uitbetaalde voorschotten terugvorderen.