BelRAI: één inschaling voor beter toegankelijke zorg

  • 11 maart 2016

De Vlaamse overheid werkt aan een unieke schaal voor het meten van zorgbehoevendheid: de BelRAI en BelRai screener. Andere landsdelen tonen ook hun interesse voor de BelRAI. De BelRAI is een soort vragenlijst om na te gaan wat iemand wel en niet meer kan en hoeveel zorg iemand nodig heeft.

Een pilootproject in Dendermonde moet uittesten of alle voorwaarden vervuld zijn om dit instrument in te voeren in de zorgverzekering, de thuiszorg en de woonzorgcentra. Na evaluatie van het pilootproject wordt beslist vanaf wanneer het systeem voor Vlaanderen kan worden veralgemeend en onder welke voorwaarden.

Wat betekent dat, één inschaling?

Laten we het fictieve voorbeeld nemen van Rita, 82 jaar, zorgbehoevend en wonend in een woonzorgcentrum (WZC). Toen Rita nog thuis woonde en thuishulp kreeg, werd zij ingeschaald met de BEL-profielschaal. Die kan ook gebruikt worden om te zien of zij recht heeft op een tegemoetkoming van de Vlaamse zorgverzekering. Bij haar opname in het WZC werd zij ingeschaald met de KATZ-schaal om de financiering voor het woonzorgcentrum te bepalen. En als zij een tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden wil aanvragen, moet zij ingeschaald worden met de medisch-sociale schaal.

Met de BelRAI screener moet dat proces vlotter verlopen.

Rita zal nog maar één inschaling van haar zorgzwaarte nodig hebben. Afhankelijk van haar score op de BelRAI screener krijgt zij automatisch de Vlaamse zorgverzekering. Op basis van de inschaling wordt een zorgplan opgemaakt. Wanneer Rita naar het woonzorgcentrum gaat, kan de medewerker van het WZC bij de intake de gegevens van Rita opvragen met haar rijksregisternummer. Als verdere inschaling met BelRAI nodig is, kunnen de gegevens van de eerdere screening of inschaling hergebruikt worden.

“Het samenbrengen van de verschillende financieringen voor zorg in één systeem van Vlaamse sociale bescherming moet samengaan met een betere beoordeling van de zorgnood. De BelRAI is voor iedereen transparanter én we boeken efficiëntiewinst. Het systeem faciliteert eveneens de samenwerking tussen de verschillende aanbieders van zorg en ondersteuning. Dat is een belangrijke stap voorwaarts voor de ondersteuning van iedereen met een zorgnood”, zegt Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin.

Voordelen van de BelRAI inschaling

Op termijn zal het hanteren van een uniforme schaal voor zowel tegemoetkomingen als de beoordeling van de zorgzwaarte heel wat voordelen kunnen opleveren:

  • de persoon met een zorgnood moet slechts één inschaling ondergaan;
  •  de zorgtoestand en het welzijn van een oudere wordt op een gestandaardiseerde en gestructureerde manier in kaart gebracht zodat een beter zorgplan kan worden gemaakt;
  • de continuïteit en kwaliteit van zorg kan beter worden gegarandeerd;
  • de ontschotting en het samenwerken tussen de verschillende woonzorgvoorzieningen zal makkelijker verlopen. Diverse zorgvormen kunnen flexibeler worden gecombineerd. Ze zullen eenzelfde taal spreken;
  • de automatische rechtentoekenning wordt mogelijk zodra de inschalingen in een centrale databank worden opgenomen.

De hervorming van de inschaling zal stapsgewijs gebeuren. Daaraan voorafgaand zal het instrument vanaf nu uitgebreid worden getest.

Pilootproject

Het kleinstedelijk gebied Dendermonde zal in eerste instantie als pilootregio voor de BelRAI screener fungeren. Deze regio bestaat uit Dendermonde, Berlare, Buggenhout, Lebbeke en Zele. Het project zal minstens een jaar proefdraaien.