Gezondheidsdoelstellingen en prioriteiten

Vlaamse gezondheidsdoelstellingen zijn specifieke, meetbare en algemeen aanvaarde doelstellingen op vlak van preventie die men in een bepaalde periode wil realiseren met het oog op het behalen van gezondheidswinst op bevolkingsniveau. Een gezondheidsdoelstelling wordt goedgekeurd door de Vlaamse Regering en het Vlaamse Parlement. Met het vastleggen van gezondheidsdoelstellingen wordt een breed maatschappelijk draagvlak gecreëerd om met zijn allen hieraan te werken.

Gezondheidsdoelstellingen

De volgende gezondheidsdoelstellingen zijn momenteel van kracht:

  • 'De Vlaming leeft gezonder in 2025': deze gezondheidsdoelstelling vervangt de vroegere doelstellingen: Gezondheidsdoelstelling 'voeding en beweging' en de Gezondheidsdoelstelling 'tabak, alcohol en drugs'. In deze recentste gezondheidsdoelstelling is gekozen een aantal nieuwe accenten: subdoelstellingen op vlak van beleid in diverse levensdomeinen (settings) die meerdere thema’s omvatten (meer geïntegreerde aanpak), aandacht voor proportioneel universalisme en meer aandacht voor implementatie van gevalideerde preventiemethodieken
  • 'Suïcidepreventie'
  • 'Bevolkingsonderzoeken naar kanker'
  • 'Vaccinaties'

Andere beleidsprioriteiten

Daarnaast zijn er nog andere beleidsprioriteiten binnen het preventieve gezondheidsbeleid.
Wat algemene preventie betreft gaat dan bijvoorbeeld om:

Wat milieugezondheid betreft gaat het bijvoorbeeld om: