Behoud en stopzetting van de erkenning als tandarts

De erkenning van een titel als tandarts is van onbepaalde duur. U hoeft dus geen aanvraag tot verlenging of bewijsstukken in te dienen.

Algemene tandartsen en orthodontisten moeten wel blijven voldoen aan onderstaande criteria. Voor paradontologen is er nog geen regelgeving over het behoud van erkenning.

Medisch dossier bijhouden

U moet een medische dossier aanleggen en bijhouden over uw patiënten.

Deelnemen aan wachtdienst voor tandartsen

De beurtrol voor de wachtdienst moet doorgegeven worden aan de Provinciale Geneeskundige Commissie.

Regelmatig bijscholen

  • Als algemene regel geldt dat u in een periode van 6 jaar minimaal 60 uren bijscholing moet volgen. Elke twee jaar moet u minstens 20 uur bijscholing volgen.
  • Als bijscholing volgt u Riziv-geaccrediteerde opleidingen.
  • Bijscholingsactiviteiten in het buitland aanvaarden we alleen als ze in dat land ook aanvaard worden als erkende, permante bijscholing. Dit moet u kunnen aantonen.

De erkenning stopzetten of intrekken

Momenteel evauleren we hoe de controle op deze criteria kunnen organiseren zonder administratieve lasten voor de tandartsen. U hoeft dus tot nader order geen bewijsstukken naar de dienst erkenning gezondheidszorgberoepen op te sturen.

U kan wel zelf vragen om uw erkenning op te schorten of in te trekken:

  • Opschorten: u kan vragen om de erkenning op te schorten voor maximaal 6 jaar. U kunt uw opschorting één keer verlengen met 3 jaar als u daarmee de maximale 6 jaar niet overschrijdt. Uw vraag tot opschorting leggen we voor aan de erkenningscommissie. Wil u uw erkenning opnieuw activeren na een opschorting, dan moet u dat schriftelijk aanvragen.
  • Intrekken: Wil u niet langer een erkenning hebben (bijvoorbeeld bij pensionering), meld ons dat dan zodat we uw erkenning kunnen intrekken.