Artikel 107: hervorming van de geestelijke gezondheidszorg

Kinderen en jongeren

De federale overheid en de bevoegde deelstaten hebben samen de 'Gids naar een nieuw geestelijk gezondheidsbeleid voor kinderen en jongeren' gerealiseerd. Die werd goedgekeurd en ondertekend op de Interministeriële Conferentie (IMC) Volksgezondheid van 30 maart 2015. De gids zet een hervormingsbeweging in gang in de geestelijke gezondheidszorg (GGZ) en het geestelijk gezondheids(zorg)beleid in België, vertrekkende van de vier strategische doelstellingen zoals omschreven door de Wereldgezondheidsorganisatie in het Mental Health Action Plan 2013-2020. De gids vormt de basis voor de verdere intensieve samenwerking tussen de gemeenschappen, de gewesten en de federale overheid.

Volgende etappes in de creatie en uitwerking van netwerken GGZ voor kinderen en jongeren zijn reeds gerealiseerd of worden gepland:

  • federale coördinatie vanaf 1 juli 2015
  • netwerkcoördinatie per provincie: uitrol vanaf 1 juli 2015
  • programma crisiszorg: uitrol vanaf 1 september 2015
  • programma langdurige zorg en programma intersectorale liaison en consult: uitrol vanaf 1 april 2016

Meer info: www.psy0-18.be

Volwassenen

In 2010 deden de verschillende overheden in België een oproep om een project in te dienen in het kader van de hervormingen 'naar een betere geestelijke gezondheidszorg voor de doelgroep volwassenen'. Het doel van deze hervorming is de ontwikkeling van een gemeenschapsgerichte geestelijke gezondheidszorg door de realisatie van zorgnetwerken en zorgcircuits. Via netwerken tussen de voorzieningen moeten er zorgcircuits gerealiseerd worden. Dit betekent dat er een volledig GGZ-aanbod moet zijn voor een specifieke leeftijdsdoelgroep van personen met psychische problemen. De verschillende onderdelen van het zorgcircuit zullen in een intensief samenwerkend netwerk beter op elkaar worden afgestemd zodat zorg, ondersteuning en begeleiding optimaal beantwoorden aan de concrete behoeften van personen met psychische problemen. De wettelijke basis hiervoor werd gelegd in artikel 11 van de wet op de ziekenhuizen en andere verzorgingsinrichtingen.

De hervorming wordt gevat in de minimale invulling van de volgende vijf sleutelfuncties:

  • Functie 1: GGZ-promotie, preventie, vroegdetectie en vroeginterventie
  • Functie 2: Mobiele behandelingsteams voor acute en chronische problematiek
  • Functie 3: Teams inzake psychosociale rehabilitatie
  • Functie 4: Intensieve gespecialiseerde residentiële GGZ-units
  • Functie 5: Specifieke woonvormen en verblijfsformules

In Vlaanderen zijn er 11 netwerken werkzaam, in 2016 wordt dit uitgebreid met 2 netwerken. De netwerken worden door de verschillende overheden gezamenlijk opgevolgd.

Meer info: www.psy107.be