Andere procedures over de stage

Een meningsverschil tussen u en uw stagemeester?

Een meningsverschil kan u voorleggen aan de bevoegde kamer van de erkenningscommissie.

Stuur daarvoor een brief, waarin u het meningsverschil uitlegt, naar:

Zorg en Gezondheid
Afdeling Informatie en Zorgberoepen
Koning Albert II-laan 35 bus 38
1030 Brussel

De commissie zal beide partijen horen.

Komt er geen oplossing, dat stelt de erkenningscommissie een onderzoekscommissie in. De onderzoekscommissie maakt een onderzoeksrapport op. Op basis van dit rapport stelt de erkenningscommissie een advies op. Zij deelt dit advies binnen de 30 dagen mee aan u en uw stagemeester.

Een ongewenste of ongeschikte kandidaat

Uw stagemeester kan vinden dat u niet geschikt bent om de gekozen discipline uit te oefenen of dat u ongewenst bent in zijn dienst.

De stagemeester meldt dat per brief aan u en aan de erkenningscommissie. Hij vermeldt daarbij ook de redenen.

De erkenningscommissie zal beide partijen horen.

Als de stagemeester bij zijn standpunt blijft, stelt de kamer een onderzoekscommissie in. De commissie maakt een onderzoeksrapport op. Na analyse van het rapport adviseert de kamer:

  • ofwel dat de stage (of een deel ervan) wordt stopgezet
  • ofwel dat er een andere stagemeester wordt aangewezen, op voorstel van de kandidaat. De kamer bepaalt vervolgens in welke mate de stage die reeds afgelegd is, meetelt voor de totale duur van de stage.

Als de tweede stagemeester u ook ongunstig evalueert, kan de erkenningscommissie adviseren dat u uw opleiding in de desbetreffende discipline niet meer mag voortzetten.

Buitenlandse stages

U kan maximaal één derde van de duurtijd van uw stage in het buitenland verrichten.

Wil u een stage in een ander land volgen, dien dan een wijziging van het stageplan in met volgende documenten:

  • een overeenkomst tussen uzelf, de coördinerende stagemeester en de persoon of de structuur die u zal- superviseren in het gastland . In de overeenkomst staan minstens de modaliteiten van de stage, de billijke vergoeding, de eindtermen van de stage en de voordelen van een beroepsverzekering
  • een attest, uitgevaardigd door de bevoegde autoriteiten van het land, dat bepaalt dat de persoon of de structuur die u zal superviseren, erkend is conform de nationale wetgeving van het gastland voor de opleiding die u volgt.