Alternatieve testinitiatieven

Wat is een alternatief testinitiatief?

Alternatieve testinitiatieven kunnen worden opgericht in geval van onvoldoende plaatselijke capaciteit of voor ontlasting van de reguliere test- en triagecentra van de huisartsen. Het basisprincipe is dus dat ze complementair zijn aan de bestaande centra.

Oprichtingsvoorwaarden

Een alternatief testinitiatief kan worden opgericht in de volgende situaties :  

 • Uit de plaatselijke epidemiologische situatie blijkt dat de capaciteit die maximaal kan ingezet worden door het reguliere test- en triagecentrum tijdelijk onvoldoende is om aan de vraag naar testen te voldoen; 
 • Uit de plaatselijke situatie blijkt dat de partners die verondersteld deel uit te maken van een test- en triagecentrum niet langer in staat zijn om die opdracht (verder) op te nemen; 
 • In specifieke situaties waarbij een alternatief centrum de druk op een test- en triagecentrum kan verlichten. 
Financieringsvoorwaarden

Het RIZIV en de Vlaamse overheid zullen bijkomende alternatieve testinitiatieven financieren als aan volgende voorwaarden voldaan is:

 • Er moet een reële nood zijn (aanvullend aan bestaande test- en triagecentra)
 • Initiatief door een lokaal bestuur, de provinciegouverneur of vanuit een plaatselijke zorgorganisatie
 • Er wordt gebruik gemaakt van het aanbod dat door de overheid wordt gedaan:
  • De federale reservatietool of een eigen reservatietool die dezelfde functionaliteiten heeft als de federale tool wordt gebruikt.
  • Het testproces (terbeschikkingstelling van testmateriaal, ophaling en analyse van de testen, en registratie van de testresultaten) verloopt uitsluitend via het federaal testplatform.
 • 6 dagen op 7 open 
 • Minimale capaciteit van 750 afnames per dag kunnen halen 
Hoe verloopt de financiering?

Er is een cofinanciering voorzien, waarbij het RIZIV instaat voor de vergoeding van alle personeelskosten verbonden aan een alternatief testinitiatief. De Vlaamse overheid staat in voor de vergoeding van alle kosten op het vlak van organisatie, infrastructuur en logistiek. Kosten die niet door deze cofinanciering gedekt zijn, zijn persoonlijke beschermingsmiddelen waarvoor de federale overheid verantwoordelijk is, alsook eventuele kosten in verband met IT-licenties voor de verwerking van de gegevens in verband met afname en laboratoriumanalyses. 

Voor specifieke informatie over de subsidies kan u het Besluit van de Vlaamse Regering tot toekenning van een subsidie aan initiatiefnemers van alternatieve testinitiatieven nalezen.

3 mogelijke vormen van alternatieve testinitiatieven, elk met hun eigen finaliteit
Testdorpen of teststraten

Doelstelling 

Een teststraat of -dorp kan worden ingericht wanneer de testafnamecapaciteit van de bestaande test- en triagecentra in een bepaalde regio niet meer volstaat door een te grote viruscirculatie binnen de populatie van die regio. Maatregelen om de vraag naar testen over alle beschikbare centra te verspreiden, volstaan in deze situatie niet meer. Er is sprake van een duidelijke piekbelasting.

Voorwaarde

Een testdorp/-straat kan enkel in de centrumsteden worden georganiseerd.  De 13 Vlaamse centrumsteden zijn: Aalst, Antwerpen, Brugge, Genk, Gent, Hasselt, Kortrijk, Leuven, Mechelen, Oostende, Roeselare, Sint-Niklaas en Turnhout. 

Mobiele testtrucks

De mobiele testtrucks zullen ingezet worden voor het grootschalig testen bij uitbraken in niet-zorgvoorzieningen (grote bedrijven, andere collectiviteiten…). 

Doelstelling

Het reguliere aanbod van testcentra vrijwaren en gecoördineerd, planmatig en sneller testen in collectiviteiten in geval van een uitbraak.  

Voorwaarde

De Vlaamse overheid en het RIZIV financieren 1 mobiel testteam per provincie waarmee – indien de situatie dit vereist – snel kan worden opgetreden om grootschalig te testen in collectiviteiten (niet-zorgvoorzieningen)..

Inzetbaarheid

In elke provincie is momenteel een mobiel testteam inzetbaar. Meer over de inzetbaarheid

Gericht naar specifieke doelgroepen

Bijvoorbeeld studenten aan hogescholen of universiteiten.

Doelstelling

Grootschalig testen binnen een afgebakende populatie 

Voorwaarde

De doelgroep kan op basis van zeer specifieke kenmerken (bv. studenten aan hogescholen of universiteiten) worden bepaald.