Aanwezigheidsdagen COVID-19 centra voor dagverzorging

Aanwezigheidsdagen COVID-19 centra voor dagverzorging december 2021

Om de financiële compensatie voor verminderde bezetting ten gevolge van COVID-19 in de centra voor dagverzorging te kunnen bepalen vragen we u tegen ten laatste 20 januari 2022 via het eLoket de aanwezigheidsdagen mee te delen voor de periode van 1 december tot en met 31 december 2021.
 

U vindt in het eLoket, in het thema “subsidies”, het formulier “Aanmaken aanwezigheidsdagen Covid-19 CDV: 01/12/2021 – 31/12/2021” onder het luik “nieuw dossier”:

Aanwezigheidsdagen COVID-19 centra voor dagverzorging december 2021


Welke gegevens?


Ingeval van opening

Aanwezigheidsdagen

U geeft in het formulier het totaal aantal aanwezigheidsdagen voor uw centrum voor dagverzorging voor de periode van 1 december tot en met 31 december 2021, opgesplitst per afhankelijkheidscategorie O, A, F, Fd, D en/of Fp. De categorie Fp geldt enkel voor de centra voor dagverzorging met een bijkomende erkenning voor de opvang van personen die lijden aan een ernstige ziekte.

U telt dus voor elke dag van opening het aantal aanwezige gebruikers per afhankelijkheidscategorie O, A, F, Fd, D of Fp. U sommeert vervolgens per afhankelijkheidscategorie de gegevens van alle dagen in de betreffende periode en geeft dit cijfer per afhankelijkheidscategorie door in het eLoket.

Openingsdagen

U dient bijkomend ook het aantal dagen dat het centrum voor dagverzorging effectief geopend was in de betreffende periode, door te geven.

Verklaring tijdelijke werkloosheid

Om voor de maanden in 2021 in aanmerking te komen voor de subsidie voor de aanwezigheidsdagen, mogen op de openingsdagen in de maand in kwestie de medewerkers van het centrum voor dagverzorging niet tijdelijk werkloos geweest zijn, met uitzondering van:

1° tijdelijke werkloosheid in geval van een quarantaineattest;
2° tijdelijke werkloosheid wegens overmacht ten gevolge van de sluiting van een kinderdagverblijf, school of opvangcentrum voor gehandicapten;
3° als de voorziening om aantoonbare redenen buiten haar wil om tijdelijke werkloosheid heeft moeten toestaan, kan ze aan het agentschap een uitzondering vragen vóór de vijftiende van de maand die volgt op de maand in kwestie. Het agentschap kan de uitzondering toestaan of gemotiveerd weigeren.

Er wordt u gevraagd dit via de daarvoor voorziene verklaring te bevestigen.

Ingeval van sluiting om dienst te doen als cohortafdeling

Sluitingsdagen

Sinds het formulier met betrekking tot de maand juli 2021 wordt dit gegeven niet meer opgevraagd aangezien er vanaf 1 juli 2021 geen compensatie meer voorzien is voor sluitingsdagen om dienst te doen als cohortafdeling.
 

Ingeval van sluiting omdat het personeel elders tewerkgesteld was of ziek was

Sluitingsdagen

Sinds het formulier met betrekking tot de maand juli 2021 wordt dit gegeven niet meer opgevraagd aangezien er vanaf 1 juli 2021 geen compensatie meer voorzien is voor deze sluitingsdagen.
 

Aandachtspunten

 • Alle centra voor dagverzorging moeten dit formulier invullen, ook indien er geen verminderde bezetting was in de betreffende voorziening. Enkel nadat elk centrum voor dagverzorging de gevraagde gegevens heeft doorgegeven, kan het agentschap overgaan tot berekening en vervolgens betaling van de compensaties. 

 • Ook opnames van minder dan 6 uur telt u - voor de COVID-19-compensaties mee als aanwezigheidsdag.

 • U deelt in het formulier “Aanwezigheidsdagen Covid-19 CDV: 01/12/2021 – 31/12/2021” enkel de gegevens mee voor de periode van 1 december 2021 tot en met 31 december 2021. 

Hoe de gegevens opsturen (e-loket)?

 • U bezorgt ons de gegevens voor de periode 01/12/2021 – 31/12/2021 ten laatste op 20 januari 2022.

 • Dien de gegevens in via het e-loket voor zorgvoorzieningen.

 • Open het e-loket en:

  • klik op het thema 'Subsidies';

  • klik op de link “Aanmaken Aanwezigheidsdagen Covid-19 CDV: 01/12/2021 – 31/12/2021”

 • Vul de gevraagde gegevens in, kijk ze na en klik op indienen. Als de gegevens succesvol zijn ingediend, krijgt u een bevestigingspagina te zien.

 • Elk personeelslid met toegang tot het e-loket kan de gegevens er invullen.

Toegang krijgen tot het e-loket stelt u in via het toegangsbeheer in e-health.

Wat doen we met deze gegevens?

Vanaf 21 januari 2022 wordt het formulier afgesloten en worden de meegedeelde gegevens verwerkt voor betaling.

Voor de compensatie van de basistegemoetkoming voor zorg omwille van de verminderde bezetting tot en met 31 december 2021 worden, voor het aantal dagen dat het centrum voor dagverzorging geopend is, de opgegeven aanwezigheidsdagen voor de F, Fd, D en/of Fp afhankelijksheidsprofielen vergeleken met de bezetting in een normale periode. Deze bezetting in een normale periode wordt berekend op basis van de gegevens die u doorgaf via de RaaS-webtoepassing voor de referentieperiode 2018-2019. Het verschil wordt beschouwd als verminderde bezetting en dient als basis voor de berekening van de compensatie. Voor voorzieningen waarvoor er geen bezettingsgegevens voor de referentieperiode 2018/2019 beschikbaar zijn omdat ze bv. pas later erkend werden, houden we rekening met een individuele bezettingsgraad van 0,8281.

Voor de compensatie van de gederfde dagprijsinkomsten tot en met 30 juni 2021 worden, voor het aantal dagen dat het centrum voor dagverzorging geopend is, de opgegeven aanwezigheidsdagen voor alle afhankelijksheidsprofielen (O, A, F, Fd, D en/of Fp) vergeleken met de bezetting in een normale periode. Deze bezetting in een normale periode wordt bepaald op basis van de gemiddelde dagbezetting 2019, berekend op basis van de bezettingsgegevens 2019 ingediend in het kader van de werkingssubsidies. Het verschil wordt beschouwd als leegstand en dient als basis voor de berekening van de compensatie.
Voor centra voor dagverzorging waarvoor geen bezettingsgegevens 2019 in het kader van de werkingssubsidies beschikbaar zijn omdat ze bijvoorbeeld pas na 1 januari 2019 werden erkend, houden we rekening met een gemiddelde dagbezetting 2019 van 10 gebruikers.


Vanaf 1 juli 2021 is er geen compensatie meer voor de gederfde dagprijsinkomsten.

De centra voor dagverzorging die dienst deden als cohortafdeling en de centra voor dagverzorging die genoodzaakt waren te sluiten omdat alle personeel elders tewerkgesteld was of ziek was, worden wat voor de basistegemoetkoming voor zorg en de gederfde dagprijsinkomsten tot en met 30 juni 2021 ook gecompenseerd voor het aantal dagen dat ze om die redenen gesloten waren. Vanaf 1 juli 2021 is er geen compensatie meer voorzien voor deze sluitingsdagen (noch voor de BTZ, noch voor de dagprijs).

De compensaties het 2e kwartaal 2021 zullen worden uitbetaald uiterlijk eind september 2021.
De compensaties het 3e kwartaal 2021 zullen worden uitbetaald uiterlijk eind november 2021.
De compensaties het 4e
 kwartaal 2021 zullen worden uitbetaald uiterlijk eind februari 2022.

Vragen over deze registratie?

Meer toelichting over de compensatiemaatregelen naar aanleiding van COVID-19 vindt u onze brieven. De regeling vanaf 1 april 2021 zit vervat in de brief met referentie TFO/2021/09 - zie deze pagina. Concrete vragen worden beantwoord in onze veelgestelde vragen.
Contact team financiering ouderenzorg:
 financieringouderenzorg@vlaanderen.be
Contact technische helpdesk e-loket:
   Bij problemen bij het gebruikers- en toegangsbeheer: contacteer het eHealth contactcenter.
   Bij technische vragen: stuur een e-mail naar eloket.zg@vlaanderen.be.