Aanklampende woonzorg voor sociale huurders met ernstige psychische problemen

  • 30 maart 2018

Zes netwerken geestelijke gezondheid volwassenen zijn geselecteerd voor een pilootproject over de hulpverlening aan mensen met ernstige psychiatrische problemen en die de geestelijke gezondheidszorg mijden en sociaal wonen. Bedoeling is de methodiek later over heel Vlaanderen uit te rollen.

SseGA: een succesverhaal dat uitgerold kan worden over Vlaanderen?

Een budget van 1.200.000 euro gaat naar zes regio’s in Vlaanderen die het voorbeeld van pilootproject SSeGA (Samenwerking sociale huisvestingsmaatschappijen en geestelijke gezondheidszorg Antwerpen) structureel willen inbedden. SSeGA heeft ondertussen de meerwaarde van de methodiek over meerdere jaren bewezen. Er werden 15 projectaanvragen ingediend. De projectaanvragen van de volgende netwerken geestelijke gezondheid volwassenen werden geselecteerd en goedgekeurd:

  • Reling (Provincie Limburg)
  • SaRA en Netwerk GGZ Kempen (Provincie Antwerpen)
  • SaVHA (Provincie Vlaams-Brabant)
  • Het PAKT (Provincie Oost-Vlaanderen)
  • Netwerk GGZ Zuid West-Vlaanderen (Provincie West-Vlaanderen)

Aanklampende hulp

De doelstelling is dat er vanuit de geestelijke gezondheidszorg, in samenwerking met belendende sectoren, outreachend wordt gewerkt naar mensen met psychische problemen die sociaal wonen. Dit betekent dat de sociale woonactoren (sociale huisvestingsmaatschappijen en sociale verhuurkantoren) mensen detecteren met vermoedelijke psychische problemen en hen leiden naar het multidisciplinair team dat aanklampend zal werken. Deze mensen zullen door het team gescreend worden op effectieve geestelijke gezondheidsproblemen en, zodra mogelijk, toegeleid worden naar de reguliere hulpverlening. Het team zal evenwel zeer aanklampend en volhardend te werk gaan, ook als de sociale huurders vinden dat er geen problemen zijn en bv. zorg vermijden.

Jo Vandeurzen: “Als de sociale dienst van de sociale huisvestingsmaatschappij problemen vaststelt – zoals huur die niet wordt betaald of overlast – waarbij vermoed wordt dat psychische problemen de oorzaak zijn, zal het team op vraag van de sociale dienst van de huisvestingsmaatschappij de psychische problemen van de betrokken huurder aanpakken. Hiermee kunnen een 300-tal mensen met ernstige psychiatrische problemen die zorg mijden en niet sociaal wonen toch geholpen worden. Deze aanklampende woonbegeleiding is een cruciale schakel om uithuiszettingen en toekomstige dak- en thuisloosheid van mensen en gezinnen te vermijden.”

Samenwerking

Een van de voorwaarden voor een succesvolle uitwerking is de betrokkenheid van vele partners bij het project. Verschillende sociale huisvestingsmaatschappijen, Sociale Verhuurkantoren, CAW, CAD en SPIL spelen een belangrijke rol, naast de belendende sectoren en partners zoals politie, OCMW en het huisartsenplatform.

In een volgende fase zal deze aanklampende woonbegeleiding naar heel Vlaanderen verruimd worden