Gezondheidsgegevens in relatie tot de leefomgeving (INTEGO-MGZ en E-HIS)

De impact van onze leefomgeving op onze gezondheid wordt terecht als maatschappelijk belangrijk ervaren. De wijze waarop we onze omgeving organiseren en gebruiken legt impliciet een gezondheidsimpact vast. Klimaat, ruimtegebruik, luchtkwaliteit, gebruik van chemische stoffen, transport, water, wonen & binnenmilieu, bodem, … ; dit zijn stuk voor stuk beleidsthema’s die niet ageren binnen het gezondheidsbeleid, maar wel gezondheid en welzijn als finaliteit hebben. Om de gezondheidsimpact te bepalen door blootstelling aan bepaalde polluenten is het van belang om inzicht te hebben in de te verwachten gezondheidseffecten en het voorkomen ervan in Vlaanderen.

Environment Health Impact Simulator (E-HIS)

De Environment Health Impact Simulator (E-HIS) berekent en visualiseert de koppeling van gezondheidsdata aan milieumeetgegevens, meer bepaald voor de gekende gezondheidseffecten door blootstelling aan geluid- of luchtvervuilende componenten (PM2,5, PM10 en NO2).

  • Hiervoor werden lange-termijn-dosis-effectrelaties afgeleid uit de wetenschappelijke literatuur. Deze dosis-effectrelaties worden gebruikt om jaargemiddelde waarden van lokale milieublootstelling om te rekenen naar het verwachte aantal mensen met deze milieublootstellingsgerelateerde ziekte.
  • Daarnaast kan ook de blootstellingsgerelateerde gezondheidskost berekend worden, door gebruik te maken van economische gegevens voor elk van de gezondheidseffecten en het verwachte aantal zieken.
  • Voor elke blootstelling-gezondheidseffectrelatie kunnen de resultaten in kaart gebracht worden op verschillende niveaus binnen Vlaanderen.

E-HIs probeert een antwoord te geven op vragen zoals:

  • Hoeveel nieuwe gevallen van astma bij kinderen gerelateerd aan stikstofdioxide (NO2) kan men verwachten ?
  • Zijn er binnen mijn gemeente verschillen in verwachte gezondheidseffecten ?
  • Hoe kunnen verwachte gezondheidskosten gerelateerd aan sterke geluidshinder visueel gemaakt worden ?

Deze gegenereerde milieugezondheidsdata en -trendanalyses kunnen dienen als onderbouwing voor het gezondheids- en milieubeleid.

Achtergrondinformatie

De volledige achtergrondinformatie kan u raadplegen via volgende bronnen.