6 proeftuinen geselecteerd voor woonzorg in de geestelijke gezondheidszorg

 • 27 november 2015

Op 30 juni 2015 lanceerde de Vlaamse Overheid de oproep voor het indienen van proeftuinen woonzorg in de geestelijke gezondheidszorg. Ter voorbereiding van de overgang naar nieuw beleid wil de Vlaamse overheid het mogelijk maken om in een regelluwe context ervaring op te doen met flexibele woonzorgvormen voor chronische psychiatrische patiënten. Belangrijkste doelstelling van deze projectoproep is te komen tot een aangepaste woonomgeving en betere zorg op maat, met focus op herstelgericht werken, maximale empowerment van de bewoners, inzet van mantelzorg en integratie in de woonbuurt en de plaatselijke gemeente.

Er kunnen maximum 6 projecten van start gaan in Vlaanderen en Brussel. Per project wordt een maximumsubsidie van 250.000€ per jaar voorzien. De projecten hebben een looptijd van 1 december 2015 t.e.m. 31 december 2017.
Zorg en Gezondheid ontving uiteindelijk 26 aanvragen voor proeftuin. Deze oproep heeft duidelijk heel wat enthousiasme teweeg gebracht om voorstellen te doen om in de toekomst te komen tot een betere zorg voor chronisch psychiatrische patiënten.

De proeftuinen werden beoordeeld op basis van een inhoudelijke toets, op volgende elementen: samenwerkingsverband, doelgroep, setting van het project, het werkingsgebied, zorgvernieuwende en herstelgerichte karakter, begroting, betrokkenheid patiënten en familie, personeelsinzet en gebruik van meetinstrumenten. Daarnaast werd ook rekening gehouden met de regionale spreiding van de projecten over Vlaanderen en Brussel en een evenwicht tussen diversiteit en vergelijkbaarheid van de proeftuinen.

Volgende proeftuinen werden geselecteerd:

 1. BW 4Veld te Beernem (West-Vlaanderen)
  Deze proeftuin, met als naam “Brugwonen”, biedt een woonvorm aan 12 personen met een ernstige en langdurige psychische problematiek. De proeftuin verbindt diverse actoren zoals familieleden, bewoners, reguliere diensten in de samenleving, OCMW, sociale huisvestingsmaatschappijen, gezinszorg en actoren in de geestelijke gezondheidszorg.
 2. BW Reymeers te Lede (Oost-Vlaanderen)
  In de proeftuin worden 3 pijlers ontwikkeld:
  a)intensieve samenwerking met de Sociale Huisvestingsmaatschappij en partners uit de zorg. Er worden 5 plaatsen begeleiding gecreëerd
  b)kortverblijf in beschut wonen, psychiatrisch verzorgingstehuis of woonzorgcentrum. Dit om mantelzorgers van psychiatrische patiënten te ontlasten. Er worden 8 plaatsen voor kortverblijf gereserveerd
  c)semi-residentiële woongelegenheden voor Korsakov patiënten. Er worden 9 plaatsen gecreëerd
  De proeftuin wordt gerealiseerd door de partners in het netwerk 107 Aalst-Dendermonde-Sint-Niklaas.
 3. De Heide te Merelbeke (Oost-Vlaanderen).
  Binnen de proeftuin wil men volwassen chronische patiënten met ernstige GGZ problemen die tegelijk nood hebben aan woonondersteuning en aan zorgondersteuning of begeleiding een aangepaste woonomgeving bieden. Het is de bedoeling dat ze zo autonoom mogelijk kunnen wonen en hiervoor de nodige ondersteuning in de nabijheid
  Specifiek aan deze proeftuin is dat verschillende sectoren (GGZ, VAPH, ouderen,…) en financieringsvormen en verschillende woonvormen samengebracht worden om op een vernieuwende manier samen te werken. Op die manier wil men werken aan een breder spectrum van vraaggestuurde dienstverlening die gecombineerd wordt met voor deze doelgroep nieuwe woonvormen.
 4. BW De Link te Mortsel (Antwerpen).
  Deze proeftuin, met als naam "Veerkrachtwonen", is gericht op de specifieke doelgroep van jongvolwassenen (leeftijdscategorie 18-25 jaar) met ernstige psychiatrische aandoeningen (EPA-profiel), en heeft als doelstelling het voorzien van een intensief zorgtraject in combinatie met langdurige woonondersteuning. Vanuit een op de persoon afgestemde zorg (met klemtoon op eigen regie en krachtgericht denken) wil men samen met de cliënt een ontwikkelingsgericht plan uitwerken in combinatie met een groepswerking binnen de woonomgeving.
  De proeftuin wordt gerealiseerd door de partners in het netwerk 107 SARA.
 5. Expertise Dementie Vlaams-Brabant (Vlaams-Brabant)
  De proeftuin bestaat uit 7 zorgcirkels in de regio Leuven, die vertrekken vanuit de krachten van de patiënten en hun mantelzorgers:
  1) Een sterke eerstelijnszorg
  2) Een zorgbegeleider dementie aan huis
  3) Een ontmoetingshuis jongdementie:
  4) Een specifieke woonunit jongdementie, met mogelijkheid tot kortverblijf
  5) Buddywerking jongdementie
  6) Vormingstrajecten voor alle betrokkenen:
  7) Ontmoetingsgroep voor personen met beginnende (jog)dementie (en hun mantelzorgers):
  De proeftuin werkt samen met de actoren van het project 107 in de regio.
 6. De Lork te Sint-Gillis (Brussels Hoofdstedelijk Gewest)
  Deze proeftuin, met als naam "Samenhuizen”, is gehuisvest in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Verschillende partners werken samen aan een woon- en zorgproject voor zowel cliënten vanuit de geestelijke gezondheidszorg als uit de sector van personen met een handicap.
  De infrastructuur wordt aangeboden door het sociaal verhuurkantoor Baïta.
  De doelgroep betreft cliënten met dubbele diagnose (mentale handicap + geestelijke gezondheidsproblematiek), cliënten met syndroom van Korsakov, senioren met een hulpvraag (fysiek of psychisch)
  De proeftuin wordt gerealiseerd in het netwerk Hermes Plus