340 extra zorgverleners in woonzorgcentra

  • 8 juni 2020

Om meer personeel in te zetten voor bewoners met een zwaar zorgprofiel krijgen woonzorgcentra extra middelen. Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding, Wouter Beke, zet hiervoor 20,5 miljoen euro in. Het gaat over zo’n 340 extra werkkrachten.

De zorgzwaarte van de bewoners in de woonzorgcentra neemt elk jaar toe waardoor meer zorgpersoneel nodig is. Aan de woongelegenheden in het woonzorgcentrum kan een bijkomende erkenning verleend worden voor de omkadering van zwaar zorgbehoevende ouderen. Een woonzorgcentrum met woongelegenheden met een bijkomende erkenning moet aan hogere personeelsnormen voldoen en wordt daarvoor gefinancierd via de basistegemoetkoming voor zorg.

Op die manier kunnen voor de zwaarst zorgbehoevenden extra zorgmedewerkers worden aangeworven en kan de kwaliteit en de continuïteit van de zorg en ondersteuning gevrijwaard blijven bij toenemende zorgvragen. De bijkomende middelen beogen de afname van de werkdruk van het zorgpersoneel, maar moeten ook de betaalbaarheid van de zorg voor de bewoners helpen verzekeren door de hogere financiering vanuit de overheid.

In totaal betekent dit dat er voor 2.721 woongelegenheden in de bestaande woonzorgcentra meer zorgpersoneel kan worden gefinancierd. Het gaat over zo’n 340 extra personeelsleden.

Vlaams minister Wouter Beke: “Bij de start van de Vlaamse Regering was meer zorgpersoneel voor de woonzorgcentra een van de grote prioriteiten. Vandaag zetten we daarin een belangrijke stap. We willen die lijn de volgende jaren doortrekken, en in totaal zorgen voor zo’n 2000 extra zorgverleners in de woonzorgcentra. Dé grote opdracht is ook mensen vinden om deze vacatures in te vullen.”