Kwaliteitszorg in algemene ziekenhuizen

Loading...

 Op deze pagina:  

Het decreet kwaliteitszorg  

De kwaliteitszorg in algemene ziekenhuizen is vastgelegd in het decreet van 17 oktober 2003 betreffende de kwaliteit van de gezondheids- en de welzijnsvoorzieningen. Het decreet verplicht de gezondheidsvoorzieningen om aan zijn gebruikers een verantwoorde hulp- en dienstverlening te bieden.

In onze rubriek regelgeving vindt u meer info en een toelichting bij dat decreet. Specifiek voor de algemene ziekenhuizen geeft deze handleiding bij het kwaliteitsdecreet (PDF, 306 kB) meer uitleg over:

 • het kwaliteitsdecreet;
 • de uitvoering van het decreet (het uitvoeringsbesluit), met
  • de achtergrond van het uitvoeringsbesluit,
  • het kwaliteitshandboek,
  • het evaluatierapport,
  • mogelijke sancties,
 • veelgestelde vragen.

Terug naar boven

Het kwaliteitshandboek  

Algemene ziekenhuizen moeten een kwaliteitshandboek opstellen. Het kwaliteitshandboek bevat 3 grote hoofdstukken:

U hoeft ons dat handboek niet op te sturen. U moet het wel op elk moment kunnen voorleggen aan de inspecteurs of auditoren en wij kunnen het ook op elk moment opvragen.

Terug naar boven

Het kwaliteitsbeleid  

Het kwaliteitsbeleid omvat de doelen van een voorziening met betrekking tot kwaliteit. Het legt ook uit hoe die doelen zullen bereikt worden.

Het kwaliteitsbeleid bevat minimaal:

 • de missie, 
 • de visie,
 • de doelstellingen,
 • de strategie.

Het kwaliteitsbeleid kent ook een aantal klinische performatie-indicatoren. Het zijn aspecten in de zorg die een bijzondere maatschappelijke waarde hebben. Ze geven bijvoorbeeld een indicatie van de processen die een patiënt doorloopt als hij of zij wordt opgenomen in een algemeen ziekenhuis.

Een overzicht van de performantie-indicatoren voor algemene ziekenhuizen (PDF, 580 kB) vindt u hier.

Toelichting bij de rapporten van de klinische performantie-indicatoren (PDF, 252 kB)

Terug naar boven

Het kwaliteitsmanagementsysteem  

Het kwaliteitsmanagementsysteem beschrijft hoe de instelling het kwaliteitsbeleid in de instelling stuurt. Het systeem bestaat uit:

 • de organisatorische structuur, bevoegdheden en verantwoordelijkheden,
 • procedures: een lijst van alle bestaande en gevalideerde procedures in het ziekenhuis.

Terug naar boven

Zelfevaluatie  

Een belangrijk onderdeel van het kwaliteitsdecreet gaat over de zelfevaluatie van het ziekenhuis.

De zelfevaluatie is een systematische evaluatie van de processen, structuren en resultaten van de voorziening. Het ziekenhuis voert die evaluatie zelf uit.

In een korte tekst geeft het ziekenhuis een omschrijving van de aanleiding voor bepaalde verbeteracties hoe ze de problemen zullen aanpakken, de resultaten en resterende knelpunten.

In die zelfevaluatie toont het ziekenhuis minimaal aan:

 • Hoe het op systematische wijze gegevens verzamelt en registreert over de kwaliteit van zorg?
 • Hoe het de verzamelde en geregistreerde gegevens aanwendt om kwaliteitsdoelstellingen te formuleren?
 • Welk stappenplan met tijdspad het opstelt om de kwaliteitsdoelstellingen te bereiken?
 • Hoe en met welke frequentie het evalueert of de kwaliteitsdoelstellingen bereikt zijn?
 • Welke stappen het ziekenhuis onderneemt indien een kwaliteitsdoelstelling niet bereikt is?

Deze zelfevaluatie bevat ook minimaal:

 • een periodieke evaluatie van de klinische performantie;
 • een periodieke evaluatie van de operationele performantie;
 • een periodieke evaluatie door de gebruikers;
 • een periodieke evaluatie door de medewerkers.

Wat dat juist inhoudt, staat uitgelegd in de handleiding bij het kwaliteitsdecreet (PDF, 306 kB).

Terug naar boven

Het evaluatierapport  

De zelfevaluatie wordt ook gecontroleerd door het Agentschap Inspectie. Zij stellen een evaluatierapport van de zelfevaluatie op.

Voor meer informatie over het evaluatierapport kunt u terecht bij het Vlaams Agentschap Inspectie Welzijn, Volksgezondheid en Gezin (T:02 553 33 79 of E: inspectie@wvg.vlaanderen.be).

Terug naar boven

Kwaliteitsrapport  

Het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid heeft in 2010 het kwaliteitsbeleid in de ziekenhuizen geëvalueerd. Door te monitoren weten we op welke onderdelen ziekenhuizen goed scoren en waar de voornaamste verbeterpunten liggen.

De resultaten leest u in het rapport "Het kwaliteitsbeleid van ziekenhuizen en centra voor geestelijke gezondheidszorg in Vlaanderen (PDF, 753 kB)".

Terug naar boven

Kwaliteitsindicatoren  

Logo VIP²Om meer transparantie over de resultaten en kwaliteit van zorg in de Vlaamse ziekenhuizen te krijgen, werd in 2011 het ‘Vlaams Indicatorenproject’ (afgekort VIP²) opgestart.

Een basisset van klinische proces- en resultaatsindicatoren werd afgebakend. Verschillende ontwikkelingsgroepen selecteerden indicatoren voor 5 domeinen:

 • Pathologie-specifieke indicatoren werden geselecteerd voor de domeinen moeder en kind, orthopedie (heup- en knieprothesen), cardiologie (hartinfarct) en borstkanker.  
 • In een ziekenhuisbreed domein werden een aantal ziekte-overkoepelende kwaliteitscriteria gegroepeerd. 

De ontwikkelingsgroepen zijn samengesteld uit onder meer klinisch experten van de betrokken discipline, vertegenwoordigers van beroepsorganisaties en wetenschappers.

De indicatoren worden nauwkeurig gedefinieerd. Ook de meet- en registratiemethodes worden nauwkeurig beschreven in overeenkomst met de professionals. Zo kunnen alle deelnemende ziekenhuizen ze uniform toepassen. 

Vanaf 2013 zal een eerste algemene (ziekenhuisanonieme) rapportage van de resultaten van de deelnemende ziekenhuizen gepubliceerd worden.

Door zo het gebruik van klinische processen en resultaten van zorg door de ziekenhuizen te stimuleren en faciliteren, willen we de kwaliteit van de zorg waar mogelijk verbeteren en de informatie beschikbaar stellen voor ziekenhuizen en zorgverstrekkers. Ziekenhuizen kunnen de informatie intern gebruiken (naar hun professionals), maar worden ook gestimuleerd om hun resultaten extern bekend te maken, bijvoorbeeld via hun website, om het brede publiek te informeren.   

Terug naar boven

Studie: transmurale zorgpaden  

Eind 2008 gaf de minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin opdracht aan het Centrum voor Ziekenhuis- en Verplegingswetenschappen om onderzoek te doen naar de toekomst van de zorgpaden in Vlaanderen. De vraag was of de methodiek van zorgpaden verder moet ondersteund worden en welke rol de overheid daarin kan spelen.

In november 2009 werd deze studie afgerond en werd een rapport overhandigd. Daarin staan aanbevelingen gebaseerd op een literatuurstudie, terreinverkenning en een SWOT-analyse.

Terug naar boven

Contact

Christine Van Der Heyden

Afdeling Gespecialiseerde Zorg
Tel:02 553 36 13
Fax:02 553 36 05