Europese Unie

Loading...

Op deze pagina:

Europa en gezondheid

Europese vlagSamen met de lidstaten streeft de Europese Unie (EU) naar een betere gezondheid van haar burgers. De preventie van ziekten en aandoeningen, het bevorderen van een gezonde levensstijl en de bestrijding van gevaren voor de menselijke gezondheid zijn voor de Europese Commissie (EC) een sleutelprioriteit. De EC kiest dan ook voor een geïntegreerde aanpak, waarbij gezondheidsaspecten in elk beleid van de EU in rekening worden genomen.

Terug naar boven

Europese Commissaris voor Volksgezondheid

Huidig Europees commissaris voor Volksgezondheid is Tonio Borg.

De beleidsvoorbereiding en -uitvoering inzake volksgezondheid gebeurt door het directoraat-generaal Volksgezondheid en Consumentenzaken (DG SANCO).

Terug naar boven

EU-strategie voor gezondheid

Op 23 oktober 2007 heeft de Europese Commissie een nieuwe gezondheidsstrategie aangenomen: "Samen werken aan gezondheid: een EU-strategie voor 2008-2013" (PDF, 160 kB) . De strategie vormt een samenhangend kader om de koers van het gezondheidsoptreden van de EU uit te zetten. Ze omvat 3 doelstellingen die de Europese Commissie samen met de lidstaten tegen 2013 wil bereiken:

  • Een goede gezondheid bevorderen in een vergrijzend Europa
  • Burgers beschermen tegen bedreigingen voor de gezondheid
  • Dynamische gezondheidssystemen en nieuwe technologieën ondersteunen

Terug naar boven

Europees Volksgezondheidsprogramma  

EU Health ProgrammeIn oktober 2007 keurden de Europese lidstaten ook een nieuw volksgezondheidsprogramma voor de periode 2008-2013 goed. Het “Public Health Community Action Programme”, kortweg “Health Programme” genaamd, is het belangrijkste instrument om het gezondheidsbeleid op Europees niveau uit te voeren.

Het programma moet ervoor zorgen dat toekomstige maatregelen op gezondheidsvlak beter afgestemd zijn op de algemene doelstellingen van welvaart, solidariteit en veiligheid. Het gezondheidsprogramma omvat daarom de volgende hoofddoelstellingen:

  • Het verbeteren van de gezondheidsbescherming van de burger (health security). Het gaat hier om initiatieven die de EU en de lidstaten moeten helpen om beter te reageren op gezondheidsbedreigingen, zoals het uitwerken van rampenplannen en paraatheidsmaatregelen. Andere activiteiten hebben betrekking op patiëntveiligheid, risicobeoordeling en Europese wetgeving over bloed, weefsels en cellen.

  • Het bevorderen van de gezondheid, inclusief het verminderen van ongelijkheden op vlak van gezondheid (health promotion). Hierbij ligt de nadruk op factoren die de gezondheid beïnvloeden, zoals eetgewoontes, roken, alcohol- en drugsgebruik, en sociale en omgevingsfactoren. Bovendien worden maatregelen genomen om ernstige ziekten te voorkomen, gezondheidsverschillen te verkleinen en gezond oud worden te bevorderen in de hele EU.

  • Het genereren en verspreiden van informatie en kennis op vlak van gezondheid (health information). Hierbij ligt het accent op de ontwikkeling van gezondheidsindicatoren en de voorlichting van de burger. Een belangrijk aspect is de toegevoegde waarde die de Europese Unie biedt bij de kennisuitwisseling rond onderwerpen zoals genderkwesties, gezondheid van kinderen en zeldzame ziekten.

Het volksgezondheidsprogramma vormt het kader voor de jaarlijkse werkplannen. Die werkplannen bepalen rond welke thema's acties kunnen worden ondernomen. Dat gebeurt vooral via de jaarlijkse "call for proposals". Daarop kunnen projectvoorstellen die kaderen in het volksgezondheidsprogramma worden ingediend. Sinds 2008 worden acties ook via een "call for tender" gefinancierd.

Lees meer over het Werkplan 2011 van de Europese Commissie en de "call for proposals"

Terug naar boven

Vertegenwoordiging van Vlaanderen bij de EU

Vlaanderen heeft een afvaardiging bij de Permanente Vertegenwoordiging (PV) van België bij de Europese Unie. Die "Vlaamse PV" volgt de werkzaamheden van de Europese Raad op en is het officiële contact voor de Europese Commissie.

Om de Belgische vertegenwoordiging in de Europese Raad te regelen werkte België een systeem uit dat gebaseerd is op de principes van gemengde delegaties en rotatie. Voor volksgezondheid is er een federale vertegenwoordiging met assessor van de deelstaten. Dat betekent dat de federale minister van Volksgezondheid woordvoerder is voor België. Voor materies die onder de bevoegdheid van de Gemeenschappen vallen, kan de federale minister van Volksgezondheid worden bijgestaan door een collega van de deelstaten. Dat gebeurt volgens een beurtrolsysteem. In de tweede helft van 2011 en de eerste helft van 2012 is Vlaanderen opnieuw assessor voor de Europese Volksgezondheidsraad.

Standpuntbepaling gebeurt in principe na overleg tussen de verschillende beleidsniveaus. De Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken coördineert dat overleg.

Terug naar boven

EUREGHA 

Logo EureghaSinds eind 2008 is Vlaanderen lid van EUREGHA. EUREGHA is een Europees netwerk van regio’s met wetgevende bevoegdheden inzake gezondheidszorg en volksgezondheid. Het netwerk vertegenwoordigt de belangen van lokale en regionale autoriteiten en wil een stem geven aan de regio’s op Europees niveau. Daarnaast biedt het ook een platform voor uitwisseling van informatie en goede praktijken.

EUREGHA werkt steeds vaker met thematische werkgroepen. Momenteel zijn er werkgroepen rond

  • geestelijke gezondheid en suïcidepreventie;
  • alcohol;
  • kankerbestrijding.

Een werkgroep rond telemedicine en e-health zal worden opgericht.

Het netwerk telt 109 Europese regionale en lokale autoriteiten. Vlaanderen is momenteel voorzitter.

Terug naar boven

EUREGENAS

EuregenasHet Vlaams agentschap Zorg en Gezondheid is partner in het Europese project ‘EUREGENAS’, wat staat voor EUropean REGions ENforcing Actions against Suicide. Het project loopt nog tot eind 2014 en beoogt bij te dragen aan zelfmoordpreventie in Europa via het ontwikkelen en implementeren van strategieën voor de preventie van zelfdoding, op regionaal niveau, die als goede praktijk kunnen dienen voor de Europese gemeenschap.

In nauwe samenwerking met de Eenheid voor Zelfmoordonderzoek van de universiteit Gent zal het Agentschap Zorg en Gezondheid een actieve rol in het project opnemen. In een eerste fase wordt een behoeftepeiling georganiseerd voor alle relevante stakeholders, waaronder hulpverleners en beleidsmakers. De survey zal polsen naar de kennis en de noden die deze intermediairen hebben over strategieën voor de preventie van suïcide. Daarnaast zal op de website van het Euregenas project een databank aangemaakt worden van relevant onderzoek en van effectieve strategieën voor de preventie van suïcide, zowel op Vlaams als op Europees niveau. In een tweede fase nemen het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid en de Eenheid voor Zelfmoord Onderzoek de coördinatie van twee werkpakketten op zich. Een eerste werkpakket omvat de ontwikkeling van een blauwdruk van een geïntegreerd onlineaanbod voor de preventie van zelfdoding oftewel, technology based suicide prevention (TBSP). Een tweede werkpakket focust op ‘Awareness Raising Activities’. Binnen dit pakket zullen algemene richtlijnen en specifieke toolkits uitgewerkt worden. De richtlijnen en toolkits zijn bestemd voor intermediairen (hulpverleners, beleidsmakers,…) binnen verschillende settings (school, werkvloer en gemeenten) en moeten hen op weg helpen om binnen hun domein een suïcidepreventiebeleid op te stellen. 

Terug naar boven 

Meer info

Terug naar boven

EU: Europese Unie

Contact

Machteld Wauters

Stafdienst communicatie en Coördinatie
Tel:+ 32 2 553 35 34
Fax:+ 32 2 553 33 66